Kunnanhallitus, kokous 8.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -hanke

RauDno-2023-257

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sisä-Suomen Kalaleader toteuttaa käynnissä olevaa vesiviljelyn Mestari-kisälli -toimintamallin esiselvityshanketta. Hankkeessa luodaan toimintamalli uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen. Uudentyyppisellä, nopealla ja kohdennetulla koulutusmallilla pyritään vastaamaan olemassa olevaan akuuttiin työvoimantarpeeseen Suomessa. Tarve uusille työntekijöille on syntynyt uusien kalankasvatuslaitosten perustamisen ja vanhojen työntekijöiden ikääntymisen myötä. Esiselvityshankkeessa on myös muodostettu alan yrittäjien, koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja kehittäjäkumppanien dynaaminen verkosto osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja siihen vastaamiseksi.

Esiselvityshankkeen aikana Sisä-Suomen Kalaleader valmistelee ja hakee varsinainen vesiviljelyn mestari-kisälli-hankkeen.  Tuleva hanke on valtakunnallinen ja suhteellisen laaja kokonaisuus, jonka tärkeimmät kumppanit ovat kolme kalatalouden koulutuslaitosta (Ammattiopisto Livia, Koulutuskeskus Salpaus ja Ammattiopisto Lappia) sekä vesiviljely-yritykset. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä mm. Luonnonvarakeskuksen ja TE-toimistojen kanssa. Sisä-Suomen Kalaleader on toteuttanut vastaavantyyppisen kalastuksen mestari-kisälli-hankkeen, jonka tuloksena pelkästään Sisä-Suomen Kalaleaderin alueelle on saatu 10 uutta ammattikalastajaa. Nyt valmistelussa oleva Vesiviljelyn mestari-kisälli-hanke on valtakunnallinen, huomattavasti laajempi toiminta-alueeltaan. Hankkeen tavoitteena on rekrytoida ja kouluttaa noin 50 uutta työntekijää vesiviljely-yrityksiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Esiselvityshankkeessa on kartoitettu ja sitoutettu vesiviljely-yrityksiä, jotka ovat valmiina toimimaan tulevassa vesiviljelyn mestari-kisälli-hankkeessa mestareina. Yritykset kouluttavat kisällit käytännön harjoittelun avulla tuleviksi yrityksen työntekijöiksi. Tällä hetkellä mukana on 11 keskeistä vesiviljely-yritystä sekä Luonnonvarakeskus. Yrityksillä on valtakunnallisesti 36 laitosta tulevan hankkeen toiminta-alueella. Mestareina toimivat yritykset ja Luonnonvarakeskus sitoutuvat hankkeeseen mestari- toiminnan lisäksi myös omarahoitusosuudellaan.

Rautalammin kunnan alueella sijaitsee Savon Taimenen ja Hanka-Taimenen vesiviljelylaitokset, jotka ovat sitoutuneet tulevan hankkeen toimintaan. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kunnat olisivat myös sitoutuneet tulevaan rekrytointi-/koulutushankkeeseen. Sisä-Suomen Kalaleader toivoo, että Rautalammin  kunta toimii hankkeen yhteistyökumppanina, jotta alueen mahdolliset kisällit saadaan tavoitettua. Hankkeen kisälleinä voivat toimia esimerkiksi työttömät työnhakijat, opiskelupaikkaa hakevat nuoret, maahanmuuttajat tai alan vaihtajat. Tavoitteena on, että kisälli saa hankkeen avulla työpaikan ja kunnan elinvoima paranee työllistymisen ja yrityksen kasvupotentiaalin myötä.

Sisä- Suomen  Kalaleader  on hakenut  viime kuussa hankkeelle ESR+-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Pohjois-Suomen rr-alueelta. Hankkeen toiminta painottuu Pohjois-Suomeen vesiviljelylaitosten sijaintien mukaisesti. Laitoksia on kuitenkin laajalla alueella, joten hankekokonaisuus kattaa käytännössä koko maan.

Hakemus on nyt siis käsittelyssä ja lisää sitoumuksia yrityksiltä ja kunnilta voi lisätä prosessin aikana.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 320 000 euroa. ESR+-rahoituksen tukiosuus on 80 prosenttia hankkeen kustannuksista. Hankkeen 20 %:n omarahoitus katetaan mukana olevien yritysten ja kuntien osuudella, molempien osuus on noin puolet omarahoituksesta. Hankkeessa mukana olevat kunnat osallistuvat lähtökohtaisesti 2000 eurolla hankkeen omarahoitukseen.

Liitteenä hankesuunnitelma, lyhyt esittely esiselvityshankkeesta ja varsinaisesta vesiviljelyn mestari-kisälli -hankkeesta sekä sitoutumissopimus-luonnos.

Hankkeen mahdollisista yritysvaikutusten eduista on keskusteltu myös Savon Taimen Oy:n toimitusjohtajan kanssa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus päättää osallistua Vesiviljelyn Mestari-Kisälli -hankkeeseen. 2000:n euron kuntaosuus maksetaan elinkeinotoimen budjetista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.