Kunnanhallitus, kokous 8.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta

RauDno-2023-263

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon hyvinvointialue pyytää lausuntoa Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.5.2023 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2022. Nyt valmistellaan hyvinvointialueen palvelustrategiaa, joka syventää strategian palveluiden järjestämistä koskevia linjauksia ja tavoitteita sekä toimii myös strategian yhtenä toimeenpano-ohjelmana. Palvelustrategiassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteiset ja toimialakohtaiset tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset voidaan toteuttaa. Siinä huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset strategiset tavoitteet.

Laajan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialoilla tapahtuneen viranhaltijavalmistelun lisäksi palvelustrategian osa-alueita on valmisteltu hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä eri sote-lautakuntien kokouksissa ja työpajoissa. Lisäksi palvelustrategiasta järjestettiin jaostojen ja lautakuntien yhteisseminaari. Valmisteluun ovat osallistuneet myös hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Sitä on käsitelty yhdessä sidosryhmien kanssa järjestöneuvostossa sekä kunta- ja yrittäjäfoorumeissa ja kuntien seutukierroksilla. Palvelustrategia viimeistellään kevään 2023 aikana. Kuntien antamia lausuntoja palvelustrategiaan hyödynnetään valmistelussa.

Liitteenä lausuntopyyntö ja palvelustrategian luonnos.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan lausunto: 

Palvelulupauksen mukaiset usein tarvittavat ja tasalaatuiset terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen palvelut eivät saa jäädä vain aikomukseksi, vaan hyvinvointialueen tulee sitoutua järjestämään nämä palvelut lähellä asiakasta koko Pohjois-Savon alueella. Tiivis yhteistyö kuntien kanssa on erityisen tärkeä päämäärä ja toimintamalli palvelulupauksen mahdollistamiseksi.

Asetettuja tavoitteita on hyvin paljon ja vaikutelmaksi muodostuu KYS painotteisuus suhteessa esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluihin. Tämä ohjannee myös resurssien kohdentamista edelleen erikoissairaanhoitoon. Tämä on selkeästi ristiriidassa kansallisten tavoitteiden kanssa, missä erityisesti perustason palvelujen toimintavarmuus vahvistuu ja integraatio lisääntyy.

Palveluverkon osalta palvelustrategista nousee esiin hyvinvointialueen tahtotila, että palveluverkko ja - valikoima sopeutetaan hyvinvointialueen taloudellista kestävyyttä vastaavaksi. Kestävien sekä alueen pito- ja vetovoimaa tukevien rakenteiden läpikäynti yhdessä kuntien kanssa on syytä toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja asukkaiden todelliset palvelutarpeet huomioiden. Paikallisten ja yksityisten palvelutuottajien huomioiminen on erityisen tärkeää tulevaisuuden palveluverkkoratkaisujen toteuttamisessa. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja täydensi sitä seuraavasti:

- Kiinteistöstrategiaa ja siitä johdettuja käytännön päätöksiä (kuten vuodeosastojen ja laboratioiden sijainnit) tulee kiirehtiä. Palvelujen saatavuus alueellisesti tulee varmistaa. 

- Palveluiden saavutettavuutta on kehitettävä huomioiden riittävät aukioloajat, työntekijöiden yhteystietojen löytyminen ja myös sähköisiä palveluja käyttämättömien henkilöiden palvelu.    

- Monituottajuuden vahvistaminen palvelutuotannossa on tärkeää. Tämä on välttämätöntä palvelujen saavutettavuuden varmistamiseksi (esim. ikäihmisten palveluasumisessa ja vammaispalveluissa).

- Ennaltaehkäisyn vahvistaminen kaipaa paikkakuntakohteista kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä; toimintatapojen ja toiminnan tekijöiden hakemista. 

 

 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.