Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee määräalaa 686-402-3-284

RauDno-2023-277

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                    
Poikkeaminen MRL 171§
​​​​​​Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Asian vireille tulo               
Hakemus on saapunut 15.4.2022

Rakennuspaikka                 
686-402-3-284
Linnansaari 325, 7770 Rautalampi  

Kiinteistön nimi                 
Hessula

Pinta-ala                            
2020 m2

Rakennettu kerrosala        
35 k-m2, aitta, sauna ja varasto.

 ​​​​Hakija(t)                             
Heino Samuli ja Anna-Mari
Valajankatu 20
40200 Jyväskylä                                        

Toimenpide                       
Loma-asunnon rakentaminen                                                      

Kuuleminen                       
Naapurin kuuleminen suoritettu.

Poikkeus                             
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavasta poikkeaminen.
MRL 171 § () Poikkeamista haetaan kaavoittamattomalle alueelle.

Lisäselvitys                         
Kaavoitus: Alueella voimassa rantaosayleiskaava
Toimenpiteen tarkempi sisältö: Kyseessä on uuden loma-asunnon (50 k-m2) rakentaminen ja nykyisen päärakennuksen muuttaminen talousrakennukseksi.
Poikkeaminen tapahtuu Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan määrätystä rantaetäisyydestä (loma-asunnon etäisyys rantaviivasta vähintään 30 metriä). Asemapiirustuksessa esitetty rantaetäisyys loma-asunnosta 21,5 metriä.
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.
Tieyhteys: Myhinpääntie, Häkkiläntie, Pitkänpohjantie.
Vesi- ja jätevesihuolto: Jätevesien käsittelyn osalta rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesijärjestelmän rakenteesta ja sijoituksesta tontilla. Suunnitelman tulee täyttää viemäriverkostojen ulkopuolisilta alueilla jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (157/2017) vaatimukset.

Naapurin huomautukset    
Naapurilla ei huomautettavaa hankkeesta.

Liitteet
Kaavakartta
Asemakuva
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavamääräykset

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiselle lähemmäksi rantaa ja nykyisen päärakennuksen muuttaminen talousrakennukseksi.

Ehdotetun päätöksen perustelut

Rakennetaan ranta-alueelle. Rakentaminen tapahtuu olemassa olevalle rakennuspaikalle, jolloin ei muodostu uutta rakennuspaikkaa. Loma-asunto (50 m2) rakennetaan rakennuspaikan kapean mitoituksen takia alle 30 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Loma-asunnon etäisyys rantaviivasta 21,5 metriä ja tontin takalaidasta 1 metrin etäisyydelle rajasta.

Rakennukset saadaan sopeutettua ympäristöön ja luotua käytännöllinen ja toimiva pihapiiri.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Rakentaminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet     
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171 §, 171.1-3 §, 173 §

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.