Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Laura Paloniemi, Rakennustarkastaja, laura.paloniemi@rautalampi.fi

Perustelut

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137  mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)