Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Etäluettavien vesimittareiden toimittajan valinta

RauDno-2023-18

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunta aloitti marraskuun 2022 alussa tarjouskyselyt etäluettavista vesimittareista.

Sähköpostilla tiedusteltiin  130 mm Ø20  300 kpl ja 190 mm Ø20  300 kpl määrästä.

Tarjouspyyntöjä lähetettiin kolmelle (3) toimittajalle, jokaiselta saatiin tarjous. Yhden (1) tarjoajan mittari ei täyttänyt tarkoituksenmukaista kriteeriä.

 

Vuoden vaihtuessa mittareiden tarve- ja kokomäärät tarkentuivat siten että:

- 130 mm Ø20  600 kpl

- 190 mm Ø20 175 kpl

- 260 mm Ø32  46 kpl

Määrien ja kokojen tarkentuessa pyydettiin toimittajilta päivitetyt tarjoukset.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan ja määrää aloittamaan uuden hankinnan Julkisten hankintojen palvelussa.

Päivitetyt tarjoukset ylittivät hankilain kynnysarvon.

Koska hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalaissa olevan tavaran kansallisen kynnysarvon (60.000 €), on vesimittarit kilpailutettava Julkisissa hankinnoissa (hankintailmoitukset.fi).

Vaikka vesimittarit tilataan erissä kolmena vuotena, se ei poista kynnysarvon ylittämistä (Hankintalaki 31 §, pilkkominen) vaan hankinnan kokonaisarvo ratkaisee.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.