Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Ukrainalaisten auttaminen

Rau-2022-248

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Keväällä 2022 ja alkukesästä Rautalammille saapui ryhmä ukrainalaisia naisia ja lapsia. Vapaaehtoiset on väsymättä ja pyytettä auttaneet sotaa pakenevia erilaisissa käytännön asioissa. Vaikka ukrainalaiset ovat Vastaanottokeskusten asiakkaita, ei palvelut heidän osaltaan ole toimineet hyvin, vaan erilaisia ongelmia on ollut jopa perusasioiden kanssa. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kunnan apua tarvittaisiin pikaisesti, ennenkuin tilanne muuttuu vielä hankalammaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1.Ruokakortteihin varataan 3000 €. Perusturva koordinoi korttien jakoa.

2.Pakolaisohjaaja palkataan 1.8.2022 alkaen, määräaikaisesti vuoden loppuun saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Keväällä 2022 ja alkukesästä Rautalammille saapui ryhmä ukrainalaisia naisia ja lapsia. Vapaaehtoiset on väsymättä ja pyyteettä auttaneet sotaa pakenevia erilaisissa käytännön asioissa. Vaikka ukrainalaiset ovat Vastaanottokeskusten asiakkaita, eivät palvelut heidän osaltaan ole toimineet hyvin, vaan erilaisia ongelmia on ollut jopa perusasioiden kanssa. Kunnanhallituksen viime kokouksessa päätettiin, että kokonaistilanne huomioiden kunnan tarjoamaa apua on syytä lisätä. Kunnanhallituksen päätöksenä oli, että

1. Ruokakortteihin varataan 3000 €. Perusturva koordinoi korttien jakoa.

2. Pakolaisohjaaja palkataan 1.8.2022 alkaen, määräaikaisesti vuoden loppuun saakka.

Sittemmin tilannetta on kartoitettu lisää ja samalla myös Vastaanottokeskus on käynyt tutustumassa pakolaisten asumisratkaisuihin. Vastaanottokeskus on antanut päätöksen, jonka mukaan Rautalammin kunnan kanssa ei edetä tällä erää kuntamallin vuokrasopimuksissa, koska kunnassa ei ole tarjota kunnan omistamia vuokra-asuntoja riittävästi. Lisäksi Migrissä/ Vastaanottokeskuksissa on linjattu, ettei yksityisten omistamille vuokra-asuntojen käytölle ole tällä hetkellä tarvetta ja kuntasopimuksia tehdäänkin siksi vain sellaisissa kunnissa, jotka pystyvät tarjoamaan riittävän määrän omaa vuokra-asuntokantaa pakolaisten majoittamiseen. Uusien tietojen pohjalta saattaa tilanne pakolaisten osalta muuttua nopeastikin sellaiseksi, ettei avuntarvetta ole. Pakolaiset ovat myös saaneet vastaanottorahamaksatuksen ajan tasalle, joten enää ei ole haastetta myöskään riittävän ruokahuollon puolesta. Kuntaan mahdollisesti loppuvuoden aikana saapuvat kiintiöpakolaiset asettavat tarpeen pakolaisohjaajan tehtävän täyttämiselle, mutta todennäköinen tarve on vasta loppuvuoden aikana. Lisäksi pakolaisohjaajan tehtävään on budjetoitu palkkamäärärahaa tälle vuodelle kolmelle kuukaudelle. Kunnanhallituksen edellisen päätöksen muuttaminen siten, että pakolaisohjaaja palkataan vasta esim. 10/2022  lähtien on perusteltua tässä muuttuneessa tilanteessa. Samalla jää riittävästi aikaa pohtia ohjaajan tarvetta sekä mahdollisesti tehtävän kokonaisuuden arviointia tulevaisuuden tarpeita paremmin vastaavaksi. Myös lähikuntien yhteistyöhalukkuutta on selvitettävä.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa aikaisemmin tekemäänsä päätöstä siten, että pakolaisohjaajan tehtävä täytetään vasta loppuvuoden 2022  aikana kun varsinainen tarve palkkaukselle selviää. Samassa yhteydessä on mahdollista arvioida tehtäväkuvaa uudelleen .

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että 7.6.2022 /§153 tehty päätös perutaan muuttuneen tilanteen takia.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.