Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Tilapäisen valiokunnan lausuntopyyntö kunnanhallitukselle

RauDno-2022-350

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitukselle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa asiassa selvityksensä. Pyydämme selvitystä 14 vuorokauden kuluessa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Ehdotus

Pyydetään hallitukselta lausunto aloitteen luonnoksesta  5.7.2022 mennessä. Samalla hallitukselle ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 21.6.2022 pyytänyt kunnanhallitukselta lausuntoa asiassa ja tilapäisen valiokunnan raportin luonnoksesta 14 vuorokauden kuluessa, ennen 5.7.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

TIlapäisen valiokunnan on kuntalain 35 §:n mukaan hankittava kunnanhallituksen lausunto sen valmistettaviin kuuluvissa asioissa ennen asian viemistä valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Ehdotus

Kunnnanhallitus antaa lausunnon asiasta kokouksessaan.

Päätös

Asiaa ei käsitelty, vaan se vedettiin listalta pois.Kunnanhallitus käsittelee asian 5.7.2022.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)