Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen kokouksessa 30.5.22 tehtyyn päätökseen

RauDno-2022-369

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Hakijat esittävät, että asiassa annetut vastineet olisi tullut liittää päätöksen tiedoksiannon yhteydessä kunnan verkkosivuille. Päätöksen liitteiden osalta kunnanhallituksen on tullut käyttää harkintaa sen suhteen, mitkä liitteet viedään päätöksen tiedoksiantovaiheessa verkkosivuille. Verkkosivuille tulee myös päätöksen tiedoksiantovaiheessa viedä henkilötiedoista vain välttämättömät. Liitteet ovat kuitenkin tulleet julkiseksi sen jälkeen kun kyseinen päätöspöytäkirja on hyväksytty. Liitteet ovat edelleen pöytäkirjan liitteitä eivätkä ne ole sellaisenaan julkisuuslain mukaan salassapidettäviä. Liitteet ovat olleet julkiseksi tultuaan saatavilla yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella esim. kunnan neuvonnassa, siltä osin kun ne eivät sisällä salassapidettäviä tietoja.

Valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt ovat tehneet selvityspyynnön ns. omassa asiassaan. Puheenjohtajiston jäsenet ovat olleet tästä syystä esteellisiä osallistumaan läsnäolo-oikeudella kunnanhallituksen kokoukseen, jossa asiaa käsiteltiin. Asiakirjat eivät ole olleet tästä syystä heidän käsiteltävänään asiaa valmisteltaessa, eikä päätöstä tehdessä. Puheenjohtajisto ei ole voinut antaa vastinettaan kunnanhallituksen kokouksessa, koska he ovat olleet esteellisiä osallistumaan kokoukseen läsnäolo-oikeudella.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään. Oikaisuvaatimuksessa esitetyillä perusteilla päätöstä ei ole syytä kumota.

 

Päätös

Sari Hintikka-Varis esitti, että hallituksen puheenjohtajiston vastineet liitetään pöytäkirjaan ja julkaistaan kunnan nettisivuilla. Jussi Herranen kannatti esitystä.

Asiasta äänestettiin, ja äänin 4-3 pöytäkirjan liitteet päätettiin laittaa julkiseksi.

Sari Hintikka-Varis esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia valmistellaan uudelleen. Jussi Herranen kannatti esitystä. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään. Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa". Ne jotka kannattavat Sari Hintikka-Variksen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Tuomo Hänninen, Sinikka Korhonen, Kari Laitinen, Anne Karhunen ja Jouko Korhonen. Sari Hintikka-Variksen ehdotusta kannattivat Jussi Herranen ja Sari Hintikka-Varis. Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-2 pohjaesitys tuli päätökseksi.

Sari Hintikka-Varis ja Jussi Herranen jättivät eriävän mielipiteen.

 

Matti Kärkkäinen ja Tuulikki Tiihanoff esteellisenä eivät osallistuneet asian käsittelyyn, vaan he poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.Puheenjohtajana toimi Jussi Herranen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.