Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Metsäsuomalaisvieraat kesällä 2022

RauDno-2022-361

Valmistelija

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Perinteiset metsäsuomalais-vierailut Rautalammilla jakaantuvat tänä vuonna kahteen eri  vierailupäivään, jotka ovat 14.7 (ja 5.8.) Tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä on kevään aikana olleet tekemässä kulttuurikoordinaattori Minna Merivalo ja tapahtumassa aikaisempina vuosina mukanaolleet vapaaehtoiset:

Torstaina 14.7. päivävierailulle saapuva ryhmä vierailee museo-oppaan johdolla Museon ulkorakennuksissa sekä kirjastolla olevassa Metsäsuomalaiset-näyttelyssä. Heillä on myös mahdollisuus tutustua kirkkoon ja hautausmaahan. Perinneillallista noudatteleva lounas on Ropolassa rokkalukkarin johdolla. Vierailun arvioitu kesto on klo 11-16. Ryhmän koko on 48 henkilöä, ja mukana on ennakkotiedon mukaan yksi ystävyyskunnan poliitikko. 

Iltapäivällä 5.8. saapuva ryhmä yöpyy Korholan kartanossa, ja heille on perinneillallinen Ropolassa klo 18. Perinneillallisen yhteydessä on mm. runolauluesitys. Tämän ryhmän kokoonpano varmistuu vasta juhannuksen jälkeen. Ennakkotiedon mukaan prinssi Danielin isä on ryhmän mukana, ja myös prinsessa Sophielle on toimitettu vierailun ohjelmasisältö. Heillä molemmilla on metsäsuomalaiset sukujuuret. 

Kunnanhallitukselta toivotaan esitystä mahdollisista muista huomioista ja päätöstä kunnan tervehdyksen tuojista.

Alustava tarkempi 14.7. ehdotelma tapahtumarungoksi (tummennettu  tulkkausta vaativat kohdat):

 • Noin klo 11.00 ryhmä saapuu tutustumaan museon ulkoalueelle.
 • Kunnan tervehdys?
 • Museolta opastus.
 • Opastetun kierroksen kesto noin 1 h

Noin klo 12 siirtyminen lounaalle Ropolaan (heidän omalla bussilla) Lounaan kesto (tarkistettava, oletus 1,5 h). Lounaalle osallistuu 48 vierasta + 2 tulkkia )

Sisältönä lounaan yhteydessä:

 • rokkalukkarin tarinat perinneateriasta ja sen taustoista
 • Noin klo 14 Paluu Ropolasta kirjastolle metsäsuomalaisuus-näyttelyyn, opastus
 • Lopuksi omatoiminen tutustuminen Rautalammin kirkkoon ja hautausmaalle (mahdollisesti kerrontaa kirkon historiasta?)

Bussi jatkaa kirkon pihasta noin klo 16.

Virallista ystävyyskuntien delegaatiota matkassa EI ole mukana vallitsevan Ukrainan tilanteen takia. Tämä ilmoitus saatu kuluvalla viikolla.

Kunnanhallitukselta toivotaan esitys mahdollisista muista huomioista ja päätös kunnan tervehdyksen tuojasta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnan tervehdyksen tuojat molempiin tilaisuuksiin.

Päätös

Kunnan tervehdyksen 14.7 esittää Minna Merivalo, Matti Kärkkäinen ja Juho Pahajoki. 5.8 tervehdyksen esittävät Pekka Annala, Matti Kärkkäinen ja Anu Sepponen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.