Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

RauDno-2019-121

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston täytäntöön pannut päätökset 14.6.2022 kokouksesta:

§ 28 Arviointikertomus on annettu tiedoksi toimialoille toimenpiteiden kuvauksia ja selvityksiä varten.

§ 29 Hyväksytty tilinpäätös tilikaudelta 2021 ja tieto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä on annettu tiedoksi toimialoille ja tili- ja vastuuvelvollisille. 

§ 30 Välitilinpäätöksen hyväksyminen tammi-huhtikuulta on annettu tiedoksi toimialoille.

§ 31 Koulutoimen virat ja rakenne-päätös on annettu tiedoksi koulutoimeen. 

§ 32 Sivistysosaston johtamisjärjestelypäätös on annettu tiedoksi sivistys- ja hallinto-osastoille. 

§ 33 Sivistysjohtajan irtisanoutumisilmoitus on annettu tiedoksi sivistysosastolle.

§ 34 Määräalan myyminen Oikarila-nimisestä tilasta (Ecomet) on annettu tiedoksi Ecometille. 

§ 35 Kaavoituskatsauksen hyväksyminen 2022 on annettu tiedoksi tekniseen toimeen. 

§ 36 Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen perustaminen on annettu tiedoksi tekniseen toimeen. 

§ 37 Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje on annettu tietoon henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

§ 38 Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu päivettynä nettisivuilla ja annettu tiedoksi tarkastuslautakunnalle

§ 39 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtumispäätöksen hyväksyminen on annettu tiedoksi tilintarkastusyhteisölle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Tieto päätösten toimeenpanosta merkitään tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.