Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä ( Rautalammin kunnan hallintosääntö §136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksytitiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa käsittelyyn  Rossin sukuseuran 10.7 ja Jäntin 14.8 sukuseuran kokouksien kunnan edustajien nimeämisen.

Kokouskäsittely

Kh päätti