Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen perustaminen

RauDno-2022-328

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen osaston henkilöstön vähentyessä, eläköitymisten vuoksi, tarve uusien henkilöiden palkkaamiselle on suuri. Edellä mainituista syistä sekä toimenkuvien muutoksista johtuen pyydämme rekrytointilupaa Kiinteistö- ja aluepäällikön rekrytointiin.

Henkilölle tulisi hoidettavaksi:

- Kiinteistöjen kunnossapito/Tekninen isännöinti, kiinteistömassan hallinnointi, PTS(pitkän tähtäimen suunnitelma), rakennuttaminen, yms. Työajasta noin 60%.

- Yleisalueet: Kaavatiet, puistot, jne. sekä Vesihuoltolaitoksen työnjohdolliset tehtävät. Työajasta noin 40%.

Koulutuspohjan henkilöllä olisi oltava tekninen koulutus: esim. rakennus- tai yhdyskuntatekniikasta.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtaja esittää rekrytointiluvan myöntämistä.

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa kiinteistö- ja aluepäällikön toimen 1.8.2022 alkaen. Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen määrittelemään kiinteistö- ja aluepäällikön tarkemman tehtäväkuvan ja palkkauksen.

Asiantuntijana kuultiin teknistä johtaja Janne Martiskaista.

Perustelut

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se perustaa kiinteistö-​ ja aluepäällikön toimen 1.8.2022 alkaen. Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen määrittelemään kiinteistö-​ ja aluepäällikön tarkemman tehtäväkuvan ja palkkauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.

Asiantuntija kuultiin tekninen johtaja Janne Martiskaista.

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus esittää perustettavaksi Kiinteistö- ja aluepäällikön toimen 1.8.2022 alkaen.

Kiinteistö- ja aluepäällikön tehtäviin kuuluviksi luettaisiin seuraavat vastuut:

- Asunnonhankinnan hallinnoimien asuntojen/kiinteistöjen kunnossapito, kunnossapidon suunnittelu, kiinteistönhoidon ohjaus ja kiinteistöjen kunnon seuranta. Asunnonhankinta ostaisi palvelut kunnalta n. 40 prosentin työajalla.

- Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen ja -kiinteistöjen kunnossapito, kunnossapidon suunnittelu, kiinteistönhoidon ohjaus ja kiinteistöjen kunnon seuranta sisältäen kunnossapidon tarvikehankinnat.

- Talonmieskeskuksen hallinnolliset, esimies ja työnjohdolliset tehtävät.

- Yleisalueiden huolto ja kunnossapito, kaavateiden lumenaurauksista sekä hiekoittamisesta ja hiekan poistosta huolehtiminen, teiden kunnon seuranta ja tarvittavien toimien toteuttaminen, Viheralueiden/ulkoalueiden kunnossapidosta ja hoidosta vastaaminen.

- Vesihuoltolaitokseen liittyvien parannusten ja tehtävien suunnittelu ja seuranta.

Palkkaus määräytyisi kokonaisuudessaan noin 4000 euroon, sisältäen asunnonhankinnan.

Koulutus tehtävään tulisi olla rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus tai muu tekniikan insinöörinkoulutus riittävällä työkokemuksella hoitamaan kiinteistöihin ja vesihuoltolaitokseen liittyviä tehtäviä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus hyväksyy  kiinteistö- ja aluepäällikön tehtävän tehtäväkohtaiset vaatimukset ja myöntää tehtävlle rekrytointiluvan 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.