Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kierinniemen Naturan toteutus

RauDno-2022-321

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kieriniemessä sijaitsevalla kunnan omistamalle 686-408-13-90 tontille on ELY-keskukselta oltu yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2020 puolella, liittyen Natura-alueen suojelualuekauppaan.

ELY-keskus on tarjoutunut ostamaan kyseisen noin 1.9 hehtaarin alueen ja kunnan olsi myytävä kyseinen alue suojelukäyttöön.

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa hyväksymään tarjouksen.

Päätös

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kieriniemessä sijaitsevalla kunnan omistamalle 686-408-13-90 tontille on ELY-keskukselta oltu yhteydessä ensimmäisen kerran vuoden 2020 puolella, liittyen Natura-alueen suojelualuekauppaan.Alueelle on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualue.

ELY-keskus on tarjoutunut ostamaan kyseisen noin 1.9 hehtaarin alueen ja kunnan olsi myytävä kyseinen alue suojelukäyttöön.  Saadusta ostotarjouksesta on käyty uusi hintaneuvottelu. Neuvottelua edelsi metsänhoitoyhdistykseltä pyydetty hinta-arvio.Uudeksi kauppahinnaksi neuvoteltiin 20 500 euroa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus hyväksyy Natura-alueesta saadun, uudistetun ostotarjouksen 20 500 euroa ja esittää sitä edelleen kunnanvaaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.