Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Kerkonkosken Ketterän kylähankkeen hanketyöryhmän jäsenen valinta

RauDno-2021-796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kerkonkosken Ketterä on jättänyt kunnalle välirahoitushakemuksen. Kerkonkosken Ketterä ry. on urheiluseura ja kyläyhdistys, joka kehittää aktiivisesti Rautalammin suurinta kyläkeskusta kirkonkylän jälkeen. Kerkonkosken Ketterä omistaa seurojentalo Seuralan, jossa järjestetään viikoittain muun muassa liikuntaryhmiä, erilaisia tapahtumia ja sitä vuokrataan juhlakäyttöön. Kuluneen syksyn aikana  Ketterä on  järjestänyt mm.kaikille kuntalaisille useita tasokkaita konsertteja, kaksi viikkoa kestäneet joulumyyjäiset ja kahvion sekä tonttupolun.

Kerkonkosken Ketterä on hakenut kehittämisyhdistys Mansikka ry:n 10.1.2022 saakka avoinna olevasta “Kehittyvät yhdistykset” -teemahankkeesta hankerahoitusta. Hankkeessa kehitetään yhdistysten elinvoimaa ja toimintaa. Hankkeessa tukea myönnetään toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä yhteistyön avauksiin, jotka tuovat uutta yhdistyksen toimintaan.

Teemahankkeessa ei myönnetä tukea yhdistyksen perustoimintaan. Yleishyödyllisen hankkeen kohderyhmän tulee olla avoin, hyöty ei voi kohdistua jäsenistöön tai ennalta tiedossa olevaan rajattuun ryhmään. Hanke näin ollen hyödyntää koko Rautalampia ja rautalampilaisia.

Hankkeessa on tarkoitus palkata hanketyöntekijä sekä käyttää ostopalveluja esim. Internet-sivujen tekoon sekä kylän imagon kohentamiseen. Kevään aikana tehdään kyselyjä kyläläisille.

Hankkeesta saatava avustus on 90 % kustannusarviosta (alatoimenpiteen kustannusarvio 5 000 € - 40 000 € eli avustuksen osuus 4 500 – 36 000 euroa). 10 % omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä tai rahalla tai näiden yhdistelmällä. Hankkeen toteutusaika on 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen hankkeelle haetaan viimeistä maksatusta.

Kerkonkosken Ketterä hakee  Rautalammin kunnalta välirahoitusta rahoituksen järjestämiseksi hankkeen aikana ennen avustussumman maksatusten saamista. Ilman välirahoituksen saamista hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista. Käytännössä haetaan lainaa, joka maksetaan sitä mukaa takaisin, kun hankkeen maksatus etenee. Kerkonkosken Ketterä hakee  välirahoitusta yhteensä 40.000 euroa vuosille 2022-2024.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Kerkonkosken Ketterä ry:lle 40.000 € välirahoitusta vuosille 2022-2024. Ehtona on, että yhdistys saa rahoituksen hankkeelle Mansikka ry:ltä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että laina pitää vuosittain maksaa viivytyksettä takaisin Rautalammin kunnalle. Laina katetaan kunnanhallituksen käyttövaroista.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kerkonkosken Ketterä ry. on saanut Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n  “Kehittyvät yhdistykset” -teemahankerahoituksen. Kunta on myöntänyt hankkeelle ns. välirahoituksen. 

Hankkeen tavoitteena on hakea näkyvyyttä laajemmalla alueella sekä asuinpaikkana että kylämatkailun vierailukohteena. Lisäksi hankkeen tavoitteena on koota kylän eri toimijat ja resurssit yhteen. Kylällä on tyhjiä tontteja ja taloja, jotka odottavat asukkaita. Hankkeella panostetaan Kerkonkosken markkinointiin ja "tuotteistamiseen". Tavoitteena on saada matkailijat pysähtymään, yöpymään ja käyttämään palveluja kylällä. Tavoitteena on saada sekä kyläläiset että vierailijat viihtymään kylällä ja kokemaan ainutlaatuista yhteisöllisyyttä,

Hankkeen työtekijänä on aloittanut Johanna Koponen. Hankkeen toteutusaika on 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen hankkeelle haetaan viimeistä maksatusta.

Hankkeelle on perustettu hankeryhmä, johon toivotaan myös kunnan edustusta. Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on hank­keen lin­jaus­ten te­ke­mi­nen, ve­tä­jän tu­ke­mi­nen ja oh­jaa­vien pää­tös­ten te­ke­mi­nen hank­keen kan­nal­ta mer­kit­tä­vis­sä asi­ois­sa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan/edustajat Kerkonkosken Ketterä ry:n kylähankkeen hanketyöryhmään. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi hanketyöryhmään kunnan edustajaksi Iiro Lyytisen ja Anne Karhusen.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.