Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Työllisyysalueen muodostamiseen liittyvä Rautalammin kunnan kannanotto / Julkisten työvoimapalvelujen järjestäminen

RauDno-2023-210

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta. Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto voi tietyin laissa määritellyin perustein myöntää järjestämisvastuun työllisyysalueelle, jonka työvoimapohja on alle 20 000 henkilöä. Poikkeuslupa edellyttää, ettei palveluiden saatavuus alueella vaarannu.

Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain (410/2015) tarkoittamassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa. Palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on otettava huomioon yhteistoiminnassa mukana olevien kuntien toiminta, työllisyysalueen väestörakenne, asiakkaiden palvelun tarve sekä muut palvelujen antamista koskevat olosuhteet. Työllisyysalueiden muodostamisen yhteistoiminnan hallinnolliset rakenteet ovat pääsääntöisesti isäntäkunta tai kuntayhtymä. Nykyinen TE-hallinnon henkilöstö siirtyy kuntiin liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä.

Pohjois-Savossa kuntien valmistautumista muutokseen on tuettu Tulevaisuuden kunta -selvityksellä, jota hallinnoi Pohjois-Savon liitto. Selvityksessä tuotetaan kunnille kattava tietopaketti siitä, millaisen kokonaisuuden kunnat ottavat vastaan vuoden 2025 alusta lukien sekä mallinnuksia työllisyysaluevaihtoehdoista. Työllisyysalueiden mallinnusten pohjalta Pohjois-Savoon on muotoutumassa mitä todennäköisimmin 2-3 työllisyysaluetta. Ne muodostuvat alkuun Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkiseutujen ympäristöön. Maakunnan kokoista yhtä työllisyysaluetta ei tässä vaiheessa edistetä aktiivisin toimenpitein.

Rautalammin kunta kuuluu asukkaidensa luontaisen työssäkäynnin ja maantieteellisen yhteytensä perusteella Kuopion työllisyysalueeseen. Alueen työvoimapohja täyttyy ja resursseiltaan alue tulee olemaan Pohjois- Savon suurin. Talouden periaatteista ei ole minkään alueen kanssa mitään sovittua tai tarkempaa tietoa. Valmistelussa on esitetty alueesta riippumatta yhtäläisten palvelukokonaisuuksien luomista kullekin työllisyysalueelle sekä siihen kuuluville kunnille. Työllisyysalueet sopivat keskenään alueiden välisistä palvelukokonaisuuksista, joiden vastuukunnaksi voi olettaa tulevan Kuopion kaupungin muodostaman työllisyysalueen. Asukkaiden tarvittavan liikkumisen ja siten ympäristövaikutusten osalta Kuopion on etäisyydeltään ja olemassa olevilta liikenneyhteyksiltään saavutettavin työllisyysalue.
 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

  • Rautalammin kunta kannattaa isäntäkuntamallilla toteutettavaa työllisyysaluetta, jonka isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki.
  • Rautalammin kunta sitoutuu Kuopion kaupungin ja sen muodostaman yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen työllisyysalueen valmistelutyöhön.
  • Lisäksi kunnanvaltuusto oikeuttaa Rautalammin kunnanhallituksen sopimaan yhteistoiminta-alueen valmisteluun ja sen muodostamiseen liittyvistä valmisteluvaiheen yksityiskohdista Rautalammin kunnan osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)