Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Tontin lahjoitus hyväntekeväisyyshuutokauppaan

RauDno-2023-209

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Ravintola Nuapurin yrittäjä Anssi Heikkinen on usean viime vuoden ajan järjestänyt kesäkuun alussa hyväntekeväisyyshuutokauppan. Huutokauppa on nimensä veroinen, sillä kaikki huutokaupattavat tavarat on saatu lahjoitettuna  ja huutokaupasta saatu tuotto on aina luovutettu lyhentämättömänä johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen. Hyväntekeväisyyshuutokaupan tuottoja on lahjoitettu esim. RauNolle sekä Rautalammin kunnan yleishyödylliseen käyttöön kuten uimarannan hyppytorniin ja ulkokuntosalilaitteiden hankintaan. Yrittäjä on esittänyt alustavasti toiveen, että huutokaupan tuottona lahjoitettava summa käytettäisiin tänä vuonna Uittikselle hankittavaan vesiliukumäkeen. Kunta osallistuisi hankkeessa lähinnä perustustöiden tekemiseen. 

Aikaisempina vuosina Rautalammin kunta on  osallistunut varsinaiseen huutokauppaan lahjoittamalla  esim. kunnan johtoryhmän työpanoksen muutamaksi tunniksi. Tällä kertaa on suunniteltu, että kunta lahjoittaisi 10.6.2023 järjestettävään hyväntekeväisyyshuutokauppaan tontin. Tontin lahjoituksella hyväntekeväisyyshuutokauppaan saadaan myönteistä näkyvyyttä kunnalle. Onnistunut tontin huutokauppa tarkoittaa myös uutta tontinomistajaa ja tontille rakentamista jossakin vaiheessa.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää lahjoittaa tontin hyväntekeväisyyshuutokauppaan hallintosäännön mukaisella valtuudellaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että lahjoitettava tontti on Suvantolan kuivanmaan tontti, rakentamisvelvoite 5 vuotta, mahdolliset lahjaverot maksaa tontin uusi omistaja, liittymät hankkii tontin huutaja /rakentaja ( sähkö, vesi, viemäri, mahdollinen valokuitu) normaalin käytännön mukaisesti omalla kustannuksellaan.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.