Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Palkkiosäännön tarkastaminen

RauDno-2020-885

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista,​ joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,​ lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa palkkiosäännön mukaan.

Rautalammin kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioita leikattiin aiemmasta 10 % vuodeksi palkkiomaksukaudella 1.12.2020-​30.11.2021 ja 1.12.2021 -​ 30.11.2022. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien osalta palkkiota kuitenkin korotettiin palkkionmaksukaudella 1.12.-30.11.2022. Tavoitteena oli tältäkin osin löytää säästöjä kunnan käyttömenoista. Palkkioita maksettiin vuonna 2022 yhteensä 100 000 €. Vuodelle 2023 palkkioita on budjetoitu 89 920 €.

Aiempi palkkiosääntö on vanhentunut 1.12.2022 ja siksi palkkiokauden 1.12.2022 - 28.2.2023 palkkiot maksettiin ns. normaalilla hinnalla eli 10 % aiempia korkeammalla. Jotta palkkioiden maksu pysyisi talousarviossa, tulisi loppuvuonna ottaa käyttöön uudelleen karsitut palkkiot. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä palkkiosäännön 1.3.2023 alkaen, jossa palkkiot ovat samalla tasolla kuin palkkionmaksukaudella 1.12.2021 - 30.11.2022. Kokousten määrä ja pituus pyritään pitämään sellaisena, että talousarvio ei ylity perusteetta.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että palkkiosäännön leikkaukset perutaan ja palkkiot nostetaan vuoden 2020 tasolle.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.