Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Omistajaohjauksen linjaukset

RauDno-2023-94

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.  Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu. Omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Se luo puitteet kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään kunnan periaatteet omistajana, mitä kunta omistaa, millaisia tavoitteita omistukselle asetetaan ja kuka omaisuuden arvosta ja käytöstä vastaa sekä miten omistajapolitiikan seuranta ja valvonta on järjestetty. Lisäksi periaatteissa voidaan linjata kuntakonsernin kannalta merkittäviä investointeja ja niiden rahoitusta sekä konsernirakenteen kehittämistä. Tytäryhteisöille on perusteltua asettaa omistajapoliittisissa linjauksissa selkeät ja mitattavat toimintaa kuvaavat pitkän tähtäimen tavoitteet, joita täsmentyvät talousarviossa asetettavina vuosikohtaisina tavoitteina ainakin keskeisimpien tytäryhteisöjen osalta. Tytäryhteisöllä tulisi olla aina jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite. Omistajapoliittiset linjaukset voidaan jakaa yleisiin ja yhteisökohtaisiin linjauksiin. Kun valtuusto on hyväksynyt omistajapoliittiset linjaukset, hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kunnan päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Linjausten toteutumista on seurattava ja toimialueiden ja yksiköiden on raportoitava linjausten toteutumisesta omassa toiminnassaan. Omistajapolitiikan ja siihen perustuvan tytäryhtiöiden omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa kuntalain 48 §:n mukaan konsernijohto.
 

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut hyvinvointialueuudistus muuttaa merkittävästi kuntien roolia, tehtäviä, taloutta ja rakenteita, mikä on huomioitava omistajaohjauksen periaatteita päivitettäessä. Uudistuksessa merkittävä osa kuntasektorin sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen irtaimesta omaisuudesta ja toimitiloista siirtyi hyvinvointialueiden omistukseen tai hallintaan. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana, mikä edellyttää omistamiseen liittyvien vaihtoehtojen arviointia. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen suhteellinen painoarvo kuntakonsernien kokonaistaloudesta myös kasvaa uudistuksessa, kun peruskunnan tuloista ja menoista noin puolet siirtyi hyvinvointialueille. Erityisesti suurten tytäryhteisöjen talouden tilalla voi olla suuri vaikutus myös peruskunnan talouteen. Tämä korostaa vaikuttavan omistajaohjauksen merkitystä. 

Omistajaohjauksella varmistetaan, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Omistajaohjaus on kuntakonserniin kuuluvien tai kunnan omistuksiin muuten luettavien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan ohjaamista koko kuntakonsernin tavoitteet huomioon ottaen. Rautalammin kunnan 100 % tytäryhtiöt ovat Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit  sekä Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy. Molempien yhtiöiden osalta lähitulevaisuudessa on huomattavia kehittämistarpeita. Siksi molemmissa yhtiöissä on välttämätöntä tehdä selkeitä linjauksia tulevaisuudensuunnitelmien osalta. Yhtiöiden hallitusten työn helpottamiseksi ja erityisesti alkuun pääsemiseksi on kunnan omaistajana tärkeä linjata ne suuntaviivat, joita yhtiöiden hallituksilta odotetaan omistajan strategiset odotukset huomioiden. 

TAUSTAA:

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy (0931047-8) on perustettu vuonna 1993 ja sen toimialana on asuntojen vuokraus. Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöön fuusioitiin 2018 Kiinteistö Oy Rautalammin Haka. Fuusion jälkeen aloitettiin koko asuntokantaa koskeva Raks-Systemsin tekemä kuntokartoitus koskein kaikkia 167 asuntoa. Sen pohjalta laadittiin seuraaville 5 vuodelle korjaussuunnitelma. Suunnitelman pohjalta tehtiin kohdekohtainen salkutus, joka osoitti kohteet neljässä jaottelussa: kehitettävät, pidettävät, realisoitavat, selvitettävät. Nämä pohjatyöt sisältyivät osana yhtiön taloustilanteentervehdyttämissuunnitelmaan, joka esitettiin Valtionkonttorille yhtiön  taloustilanteen tervehdyttämiseksi.  

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: suuri korjausvelka, asuntojen laatu suhteessa vuokratasoon, liiketoimintasuunnitelman puuttuminen, minkä laatiminen vaatii myös omistajan tahdon ilmaisua. Lisäksi puuttuu riskienkartoitus.

 

Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit 

Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia, joiden kokonaispinta-ala on noin 2.300 m2. Hallit on vuokrattu lunastusehtoisilla vuokrasopimuksilla, joiden mukaisesti hallien omistus siirtyy 12 vuoden vuokra-ajan päättyessä vuokralaisille. Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia, joiden kokonaispinta-ala on noin 2.300 m2. Hallit on vuokrattu lunastusehtoisilla vuokrasopimuksilla, joiden mukaisesti hallien omistus siirtyy 12 vuoden vuokra-ajan päättyessä vuokralaisille. Kunta omistaa Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit -yhtiön osakkeista 100 %. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia, joiden kokonaispinta-ala on noin 2.300 m2. Hallit on vuokrattu lunastusehtoisilla vuokrasopimuksilla, joiden mukaisesti hallien omistus siirtyy 12 vuoden vuokra-ajan päättyessä vuokralaisille.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:  Yhtiön tulot ja menot ovat nykyisten vuokrasopimusten mukaisesti käytännössä lukittuja koko sopimuskaudeksi. Yhtiön lainojen erääntymisaikataulu on vuokrasopimusten aikataulua nopeampi, mikä edellyttää joko lainojen maksuohjelmien uudelleensopimusta tai sitä, että vuokralaiset lunastavat kiinteistöt vuokrasopimuksessa määriteltyä nopeammin.  Liiketoimintasuunnitelman puuttuminen, mikä vaatii myös omistajan selvempää linjausta. Lisäksi riskienhallinnankartoitus puuttuu.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta​​​​​​- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus antaa omistajanohjauksen linjaukset kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Päätös

Asia siirrettiin seuraavan kokoukseen.