Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Oikaisuvaatimus § 76 /27.3.2023, valtuustoaloite kunnanjohtajan irtisanomiseksi

RauDno-2023-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

24.10.2022 jätetyn valtuustoaloitteen käsittely aloitettiin kunnanhallituksen kokouksessa 14.11.2022. Kunnanhallitus pyysi aloitteen allekirjoittaneilta lisäselvityksen,​ jossa pyydettiin yksilöimään rikkeet ja moitittu menettely.

Lisäselvitystä ei  saatu.

Valtuustoaloitteiden valmistelu (valmistelupakko) kuuluu kuntalain mukaan kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuuston hyväksyi kokouksessaan 18.12.2018 / § 89 johtajasopimuksen Rautalammin kunnan ja kunnanjohtajan välillä. Kohdan 3 mukaan,​ jos kunnan ja kunnanjohtajan välille syntyy laaja erimielisyys ja se johtajaa luottamuspulaan,​ käydään ennen asian virallisesti esille tuomista kunnanjohtajan ja hänen halutessaan hänen edustajansa sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kesken asiaa selvittävät neuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään selvittämään luottamuspulaan johtaneet tekijät ja miten yhteisesti voidaan menetellä tilanteen korjaamiseksi.

Mikäli tilannetta ei saada korjattua ja asianosaiset neuvoteltuaan päätyvät siihen,​ että on tarpeellista harkita kuntalain 43 §:n mukaista irtisanomismenettelyä,​ voivat asianosaiset sopia vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta ennen em. menettelyn käynnistymistä.

Johtajasopimuksessa sovittuja neuvotteluja ei käyty ennen valtuustoaloitteen jättämistä.

28.11.2022 kunnanhallitus  päätti,​ että neuvottelut käynnistetään johtajasopimuksen mukaisesti. 12.12.2022 päätöstä muutettiin,​ mutta Kuntaliiton lakiyksikön tulkinnan mukaan päätöksessä tapahtui menettelytapavirhe. Tämän vuoksi asiasta pitää antaa uusi ratkaisu.

Kuntalain kokonaisuudistuksen myötä kuntalakiin otettiin säännös kunnanjohtajan kanssa tehtävästä johtajasopimuksesta. Kunnanjohtajan ja kunnan kanssa on tehtävä johtajasopimus,​ johon voidaan ottaa määräys miten kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43§.n mukaisen menettelyn sijaista. Kuntaliiton lakiyksikkö ohjeistaa,​ että asiassa voidaan edetä johtajasopimuksen mukaisesti käynnistämällä sopimuksen mukaiset neuvottelut. Kyseessä ovat aidot neuvottelut,​ ei vain muodollisuus ja sopimus sitoo molempia osapuolia. Kuntalain uudistuksen myötä kunnanhallitus on ns. ensisijainen neuvottelija johtajasopimuksen osalta. Valtuustoaloitteen tultua vireille kunnanhallituksen tulee tiedustella kunnanjohtajalta,​ että ryhdytäänkö asiassa johtajasopimuksen mukaisiin neuvotteluihin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää,​ että  tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta pidetään johtajasopimuksen mukaiset neuvottelut kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen kesken.

Päätös

Heikki Pietikäinen esitti, että asia käsittelyä jatketaan voimassa olevan johtajasopimuksen mukaisesti. Esitystä ei kannatettu.

Matti Kärkkäinen esitti, että asia lisävalmistellaan. Ehdotusta kannattivat Anne Karhunen, Päivi Heikkinen,Sinikka Korhonen, Matti Kärkkäinen,Tuulikki Tiihanoff ja Tuomo Hänninen.

Heikki Pietikäinen jätti eriävän mielipiteen." Viimeisin kuntalain muutos on tullut voimaan 26.5.2021. Tällä hetkellä voimassa oleva kuntalaki ei määritä kunnanhallitusta neuvotteluosapuoleksi epäluottamustilanteessa, laki ottaa kantaa vain johtajasopimuksen ja erokorvauksen hyväksymisen osalta. Voimassa olevan lain ja johtajasopimuksen mukaan tilanteessa pitäisi edetä johtajasopimuksen mukaisiin neuvotteluihin kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston välille."

Anu Sepponen  esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn ja hän poistui kokoushuoneesta.

 

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.2.2023/ §51, että valtuustoaloitteen käsittelyä lisävalmistellaan. Taustalla oli Kuntaliiton lakiyksikön  lausunto kunnanhallituksen valmisteluvastuusta. Lausunnossa todetaan, että " kunnanhallitus on ns. ensisijainen neuvottelija johtajasopimuksen osalta. Kunnanhallituksen tulee tiedustella kunnanjohtajalta, että ryhdytäänkö asiassa johtasopimuksen mukaisiin neuvotteluihin". Lakiyksikkö on nyt täsmentänyt, että kuntalain 42§:n 1 momenttia on muutetttu 26.5.2021 voimaaan tulleella kuntalain muuttamisesta annetulla lailla (419/2021) siten, että johtajasopimuksen hyväksyy kaikissa tilanteissa kunnanhallitus. Aiemmin johtajasopimuksen hyväksyi kunnanvaltuusto.

Voimassa olevan johtajasopimuksen mukaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto käy neuvottelut. Mutta koska johtasopimuksessa todetaan, että nämä neuvottelut tulisi käydä em. kokoonpanolla "ennen asian virallista esille tuomista", tulee kunnanhallituksen ratkaista, onko asia kuitenkin tullut virallisesti esille. Jos tulkinta on, että asia on tullut virallisesti esille, em. määräys poissulkeutuu.

Tosiasia on, että valtuuston 43§:n mukainen aloite on tehty. Aloite on tullut vireille kunnanvaltuuston varsinaisessa, julkisessa kokouksessa.

Jos tulkinta on, että asia on tullut "virallisesti esille", niin tällöin voidaan kuntalain systemaattisista lähtökohdista lähteä siitä, että kun kuntalain 39§:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen tulee i) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta ( §1 kohta), ii) edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä (3 kohta) ja iii) edustaa kuntaa työantajana (4 kohta), on juuri kunnanhallitus kokonaisuudessa se elin, joka käy neuvottelut kunnanjohtajan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1. Kunnanhallitus esittää kunnanjohtajalle neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluihin osallistuu kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hänen mahdollinen avustaja.

2. Neuvotteluissa käsitellään vain valtuustoaloitteessa mainitut asiat, lisäselvityksiä ei tehdä, eikä muita mahdollisia lisäasioita oteta neuvotteluun.

3. Neuvottelujen jälkeen kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen, perustetaanko tilapäinen valiokunta tutkimaan asiaa.

Päätös

Heikki Pietikäinen esitti, että asiassa toimittaisiin voimassa olevan johtajasopimuksen mukaisesti. Esitystä ei kannatettu.

Ehdotus hyväksyttiin.

Heikki Pietikäinen jätti asiasta eriävän mielipiteen." Mikäli kunnanhallitus linjaa mikä on asian virallisesti esiin tuomista ja näin ohittaa johtasopimuksen, KH:n pitäisi myös linjata mikä olisi oikea tapa epäluottamuksen ilmaisemiseksi, jotta asia käsiteltäisiin johtajasopimuksen mukaisesti. Johtajasopimuksessa ei ole ilmaistu kuinka asia pitäisi käsitellä ja sopimusteksti on muutenkin tulkinnanvarainen, joten Pietikäisen mukaan asia pitäisi käsitellä normaalisti johtajasopimuksen mukaan, jolloin puheenjohtajisto toimii neuvotteluosapuolena. Myöskään päätöksessä ei pitäisi rajoittaa keskusteluja koskemaan vain tiettyjä aloitteessa mainittuja asioita, kysymyksessä on epäluottamuksen ilmaus kuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä, joka pitäisi käsitellä kokonaisvaltaisesti."

 

Kunnanjohtaja ei osallistunut asian käsittelyyn, vaan hän esteellisenä poistui kokoushuoneesta.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksestä 27.3.2023 / § 76 on tehty oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan päätöksen kumoamista ja valtuustoaloitteen käsittelyn jatkamista. Perusteluina esitetään, että johtajasopimus on voimassa ja se sitoo kaikkia osapuolia, jonka vuoksi sopimuksen mukaiset neuvottelut käy puheenjohtajisto, ei kunnanhallitus. Lisäksi krisoidaan valtuuston hyväksymää johtasopimusta puutteelliseksi ja monitulkintaiseksi. Tosiasiallisesti  kyseisessä asiassa on kuitenkin edetty jo  alunperinkin johtajasopimuksen vastaisesti kun asia on tuotu  julkisuuteen ilman, että sitä olisi edeltänyt neuvottelut mahdollisista luottamuspulan syistä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että oikaisvaatumus perusteettomana hylätään.

Perustelut:

Voimassa olevan johtajasopimuksen mukaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto käy neuvottelut. Mutta koska johtajasopimuksessa todetaan,​ että nämä neuvottelut tulisi käydä em. kokoonpanolla "ennen asian virallista esille tuomista",​ tulee kunnanhallituksen ratkaista,​ onko asia kuitenkin tullut virallisesti esille. Kunnanhallitus teki tulkinnan, että asia on tullut virallisesti esille, ennen johtajasopimuksen mukaisia neuvotteluja. Tosiasia on,​ että valtuuston 43 §:n mukainen aloite on tehty. Aloite on tullut vireille kunnanvaltuuston varsinaisessa,​ julkisessa kokouksessa.

Kun tulkinta on,​ että asia on tullut "virallisesti esille",​ niin tällöin voidaan kuntalain systemaattisista lähtökohdista lähteä siitä,​ että kun kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen tulee i) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta ( §1 kohta),​ ii) edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa,​ jollei hallintosäännössä toisin määrätä (3 kohta) ja iii) edustaa kuntaa työantajana (4 kohta),​ on juuri kunnanhallitus kokonaisuudessa se elin,​ joka käy neuvottelut kunnanjohtajan kanssa. (Kuntaliiton lakiyksikön lausunto).

Kunnanhallitus ei ole ollut esteellinen käsittelemään asiaa. Esteellisyyden syntyminen edellyttää yleensä, että käsiteltävänä olevassa asiassa on henkilön omia tai hänen läheisensä intressejä. Pelkästään se, että henkilö on aiemmin ottanut kantaa asiaan, ei vaaranna hänen puolueettomuuttaan esteellisyysäännösten tarkoittamalla tavalla. Esteellisyyden syntyminen olisi ongelmallista perustuslaissa turvatun sananvapauden ja demokratian toteutumisen kannalta. (Kuntalaki, Harjula&Prättälä)

Valtuustoaloitteen käsittelyä kunnanhallitus ei ole keskeyttänyt. Kunnanhallitus käy ensin neuvottelut kunnanjohtajan kanssa, jonka jälkeen se tekee valtuustolle asiasta päätösehdotuksen. Johtasopimuksen mukaisissa neuvotteluissa haetaan ratkaisuja mahdollisiin luottamuspulaa aiheuttaviin asioihin, kyseessä ei ole "irtisanomisneuvottelut". Kunnanhallituksen tehtävä ei ole tehdä sen enempää tutkia asiaa, vaan aloitteessa mainitut asiat käsitellään neuvotteluissa.

Päätös

Tiina Puranen esitti, että oikaisuvaatimusta ei hylätä, vaan neuvottelut käydään johtajasopimuksen mukaisesti. Linda Nissinen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannattettu vastaesitys, asiasta äänestetään. Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Tiina Purasen esitystä, äänetävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Päivi Heikkinen, Anne Karhunen, Tuomo Hänninen, Matti Kärkkäinen ja Sinikka Korhonen. Tiina Purasen esitystä kannattivat Linda Nissinen ja Tiina Puranen.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli tullut päätökseksi äänin 5-2.

Anu Sepponen esteellisenä poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Eriävä mielipide

 • Linda Nissinen :

  "Oikaisuvaatimusta ei tule hylätä perusteettomana, koska kunnanhallitus on 28.11.2022 kokouksen pykälässä 291 päättänyt, että asian käsittely jatkuu johtajasopimuksen mukaisesti. Tämän jälkeen kh on muuttanut päätöstään useita kertoja. Valtuuston hyväksymä johtajasopimus on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus ja siinä neuvottelijoita ristiriitatilanteissa on kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat yhdessä kunnanjohtajan ja hänen mahdollisen avustajansa kanssa. Kunnanhallitus ei voi kumota valtuuston päätöstä."

  Tiina Puranen:

  Oikaisuvaatimusta ei pidä hylätä, koska 28.11.2022 pykälä 291 kunnanhallitus on päättänyt, että kyseisen asian käsittely jatkuu johtajasopimuksen mukaisesti. Tämän jälkeen kunnanhallitus on muuttanut päätöstään useita kertoja. Valtuuston hyväksymä johtajasopimus on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus ja tässä sopimuksessa ristiriitatilanteissa/ luottamuspulassa neuvottelijoita ovat kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto yhdessä kunnanjohtajan ja hänen mahdollisen avustajan kanssa. Kunnanhallitus ei voi kumota kunnanvaltuuston päätöstä.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.