Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen ja muut kutsunnan järjestelyt

RauDno-2021-139

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Puolustusvoimien Pohjois-​​Savon aluetoimisto pyytää 22.2.2023 lähettämällään kirjeellä kuntia nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut kunnan edustajat ja heille riittävä määrä varaedustajia (vähintään kaksi varsinaista edustajaa kohti) kutsuntalautakuntaan. Kunnan edustajaa valittaessa pyydetään huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyys, niin etti kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan,​​ että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä.

Rautalammin ja Vesannon yhteiseen ​kutsuntatilaisuuteen ke 30.8.2023 Vesannon seurakuntakodille tarvitaan yksi edustaja kustakin kunnasta. Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään pyydetään ilmoittamaan nimi,​​ osoite,​​ sähköpostiosoite ja puhelinnumerot. Nimeämiset pyydetään Pohjois-​​Savon aluetoimistoon 31.5.2023 mennessä.

Kunta tai seurakunta järjestää kahvitilaisuuden tai voi tarjota halutessaan myös lounaan kutsuntatilaisuuteen osallistuville. Kutsuntoihin osallistuvan henkilöstön tarkempi vahvuus ilmoitetaan kunnan edustajille myöhemmin lähetettävässä kirjeessä. 

Vuonna 2023 kutsuntalautakunnan jäsenenä oli etsivä nuorisotyöntekijä sekä varalla nuoriso-​​vapaa-​​ajanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja.  

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan varsinaisen ja kaksi varajäsentä. 

Päätös

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Inna Kääriäinen. Varajäseniksi valittiin  Janne Mensonen ja Henna Suosaari

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.