Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

RauDno-2019-121

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat kunnanvaltuuston päätöset ja niiden täytäntöönpano: 

§ 26-20 Luottamushenkilöiden ero -pykälät on annettu tiedoksi eronneille, tilalle valituille ja luottamuselimille. 

§ 19 Valtuuston puheenjohtajan valinta on annettu tiedoksi asianosaisille.

§ 17 Valtuustoaloitteiden käsittelystä on mennyt tieto hallinnolle.

§ 16 Lukion rehtorin aukijulistamispäätös on mennyt tiedoksi hyvinvointilautakunnalle ja sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

§ 15 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on annettu tiedoksi valituille ja keskusvaalilautakunnalle

§ 14 Koskelon yksityistien takausanomus on mennyt tiedoksi tiekunnalle ja kirjanpitoon.

§ 13 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pelisäännöt on jaettu kaikille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

§ 7 Hallintosäännön päivitys on mennyt tiedoksi kaikille toimialoille. 

§ 6 Kotouttamisohjaajan viran perustaminen on mennyt tiedoksi hallinnolle, palkanlaskentaan ja Suonenjoen kaupungille. 

§ 5 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on julkaistu nettisivuilla ja mennyt tiedoksi hyvinvointilautakunnalle. 

§ 4 Talousarviolainojen ottovaltuuksien myöntäminen kunnanhallitukselle on annettu tiedoksi kirjanpitoon. 

Kunnanvaltuuston kokous 15.12.2022

§ 100 Määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan toimi on annettu tiedoksi kirjanpitoon ja sivistys- ja hyvinvointijohtajalle. 

§ 99 Vanhainkotiyhdistyksen takauksen siirto on annettu tiedoksi Rautalammin Vanhainkotiyhdistykselle ja kirjanpitoon.

§ 97 Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut on annettu tiedoksi tekniseen toimeen ja kirjanpitoon.

§ 96 Kiinteistö on Oikarilan teollisuushallien rahoitusjärjestelyt on annettu tiedoksi Kiinteistö Oy OIkarilan hallitukselle. 

§ 95 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma on annettu tieodoksi toimialoille. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano merkitään tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.