Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137  mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Lisäasiana hyväksyttiin käsiteltäväksi § 73 tarkastuslautakunnan arviointikertomus sivistysosasto. Muiltaosin esitys ja työjärjestys hyväksyttiin.