Ympäristölautakunta, kokous 7.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta.

RauDno-2020-693

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

ASIA
Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta.

Luvan hakija 
Jori Pakarinen

Maanomistajat
Tila 686-408-6-55, HEIKKILÄ on hakijan omistuksessa.

Sijainti
Lupahakemusta koskeva kiinteistö sijaitsee Rautalammin kunnassa Rautalammin kylässä Vennamonkankaalla 14 km Rautalammin keskustasta luoteiseen. Tarkempi sijainti on osoitettu liitteessä 2.

Hakemuksen vireille tulo
Maa-aineslupahakemus on tullut 20.2.2020.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Ottomisalueen pinta-ala: 2,0 ha
Kokonaisottomäärä: 100 000 m3
Vuotuinen ottomäärä: 10 000 m3
Haettu ottamisaika: 10 vuotta

Lausunnot
Pohjois-Savon Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että lupahakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Maakuntakaava 2030 ge-alueelle ja POSKI-projektissa luokitellulle Vennamonkangas – Oraviharju harjuluontoluokitus- alueelle. Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että toiminta aiheuttaa maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maiseman kauneusarvojen turmeltumista ja luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Näin ollen Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, ettei toiminnalle tule alueella myöntää lupaa.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole esitetty.

Päätös maa-ainesten ottohakemuksesta kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta on tarkastanut lupahakemuksen ja päättää, että Jori Pakariselle ei myönnetä maa-aineslain 4 §:n mukainen lupaa maa-ainesten ottamiseen Rautalammin kylässä tilalle Heikkilä (rn:o 6:55).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta on hylännyt maa-aineslupahakemuksen 22.10.2020 § 61. Luvanhakija on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja Itä-Suomen hallinto-oikeus on 5.11.2021 päätöksessään 2264/2021 kumonnut päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätös perusteluineen liitteenä. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että asiaa ratkaistaessa tulee tarvittavissa määrin selvittää myös maakuntakaavassa todettu mahdollinen arkeologisen inventoinnin tarve.

Hakemuksen uudelleen käsittelystä on tiedotettu kuuluttamalla hakemuksesta 20.1.-21.2.2022 Rautalammin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.  Lupahakemuksen johdosta naapureita ei ole kuultu uudelleen, sillä ottamissuunnitelma ei ole muuttunut aiemmasta kuulemisesta. Lupahakemuksen uudelleenkäsittelystä on pyydetty lisäksi lausunnot Pohjois-Savon ELY –keskukselta, ympäristöterveysviranomaiselta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Lausunnot liitteenä. Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole esitetty.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää Jori Pakariselle maaaineslain 6 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi lupahakemuksen mukaisesti Rautalammin kunnan tilalle Heikkilä 686-408-6-55. Maa-ainesten ottamisessa tulee noudattaa liitteenä olevan lupapäätöksen lupamääräyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalitusta vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, valvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen:

           Itä-Suomen hallinto-oikeus

           PL 1744 (Minna Cantinkatu 64)

           70101 KUOPIO

           Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

           Faksinumero: 029 56 42501

           Puhelinnumero:029 56 42500

Muu valitusviranomainen:(vesilain- ja ympäristönsuojelulain asiat)

           Vaasan hallinto-oikeus

           PL 204

           65101 VAASA

           Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

           Faksi: 029 56 42760

           Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valitukset voi tehdä myös hallinto- ja ertyistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus2.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaikaa on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessaä tavallista sähköoistä tiedoksiantoa asianosasisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähdävillä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituskirjassa on ilmoitettava

 •  päätös, johon haetaan muutosta
 •  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 •  muutosvaatimuksen perusteet

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valistusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Valituskirjaan on liitettävä:

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
 • todistus siitä päivästä, josta valitusaika on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukiolon päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on lähettevä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakuasiakirjan vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään ja mitä oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383) on tarkistettu. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinlain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.