Ympäristölautakunta, kokous 7.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee kiinteistöä 686-404-1-12 Mansikkamäki

RauDno-2022-191

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                    
Poikkeaminen MRL 171§
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista

Asian vireille tulo               
Hakemus on saapunut 28.3.2022

Rakennuspaikka                 
686-404-1-12
Mansikkamäentie 66, 77700 RAUTALAMPI

Kiinteistön nimi                 
Mansikkamäki

Pinta-ala                            
39,79 ha

Rakennettu kerrosala        
1029 k-m2 (ok-talo, talousrakennuksia, varastotiloja)

Purettava kerrosala           
Vanha puimala (n. 190 m2) puretaan ennen konehallin käyttöönottoa.

Hakija(t)                             
Jukka Kovanen Petäjäkuja 8 76100 Pieksämäki

Toimenpide                       
Konehallin rakentaminen (276 m2)

 Kuuleminen                       
Rakennustarkastaja on poikkeamishakemusta käsitellessään harkinnut, että naapureiden enempi kuuleminen katsotaan tarpeettomaksi, koska rakennushankeen ei arvioitu loukkaavan muiden etua tai aiheuttavan merkittävää haittaa muille asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys 8§ Naapureiden kuuleminen, MRL 173 §).

Poikkeus                             
Rautalammin rakennusjärjestyksestä poikkeava rakentaminen.
MRL 171 § () Poikkeamista haetaan kaavoittamattomalle alueelle.

Lisäselvitys                         
Kaavoitus: Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Toimenpiteen tarkempi sisältö: Kyseessä on konehalli n rakentaminen (276 k-m²). Poikkeaminen tapahtuu Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksessä määrätystä rakennuspaikan kerrosalasta (haja-asutusalueella saa rakennuspaikan yhteyteen rakentaa talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 m2).  
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.

Tieyhteys: 9-tie, Mansikkamäentie

Liitteet
Yleiskartta
Asemakuva
Rautalammin kunnan rakennusjärjestys § 20 s. 25

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan konehallin (276 k-m²) rakentamiseksi, Mansikkamäki RN:o 1:12 tilalle.

Ehdotetun päätöksen perustelut
Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa yritystoimintakäytössä olevan tilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia yritystoimintaa palvelevia rakennuksia. Uusi halli on tarkoitus rakentaa metsätaloustuotteiden varastointia varten. Hallin vierestä on tarkoitus purkaa pois vanha puimala (190 m2), ennen uuden hallin käyttöönottoa.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Rakentaminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet     
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §, 173 §

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.