Ympäristölautakunta, kokous 7.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee kiinteistöä 686-408-14-24 KATRILA.

RauDno-2022-175

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                    
Poikkeaminen MRL 171§
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Asian vireille tulo               
Hakemus on saapunut 14.3.2022.

Rakennuspaikka                 
686-408-14-24
Sirkansaari, 77700 RAUTALAMPI

Kiinteistön nimi                 
Katrila

Pinta-ala                            
5700 m2

Rakennettu kerrosala        
10 k-m2 (sauna)                                                                

Hakija(t)                             
Keinänen Anu ja Jyrki
Museokatu 21 A9
00100 Helsinki

Toimenpide                       
Talousrakennuksen rakentaminen (50k-m2).                                                               

Kuuleminen                       
Rakennustarkastaja on poikkeamishakemusta käsitellessään harkinnut, että naapureiden enempi kuuleminen katsotaan tarpeettomaksi, koska rakennushankeen ei arvioitu loukkaavan muiden etua tai aiheuttavan merkittävää haittaa muille asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys 8§ Naapureiden kuuleminen, MRL 173 §).

Poikkeus                             
Rautalammin rakennusjärjestyksestä poikkeava rakentaminen.
MRL 171 § () Poikkeamista haetaan osayleiskaavoitetulle alueelle (MU).

Lisäselvitys                         
Kaavoitus: Alueella on voimassa Hankaveden-Kalajajärvi ympäristön osayleiskaava.
Alue on merkitty kaavamerkillä (MU), joka kaavamerkintöjen mukaan on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ohjaamistarvetta ja / tai Ympäristöarvoja.
Kiinteistölle 686-408-14-24 on kaavassa merkintä s, joka mahdollistaa sauna- ja talousrakennuksen rakentamisen alueelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 60 k-m2.

Toimenpiteen tarkempi sisältö:

Kyseessä on talousrakennuksen (50 k-m²) rakentaminen. Poikkeaminen tapahtuu Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksessä määrätystä rantaetäisyydestä (rakennus alle 100 k-m2, etäisyys rantaviivasta vähintään 25 metriä).  
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.

Tieyhteys:
Venevalkama- ja auton parkkeerausoikeus tilalla 686-408-14-25 LAAKKOLA.

Vesi- ja jätevesihuolto:
Jätevesien käsittelyn osalta rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma jätevesijärjestelmän rakenteesta ja sijoituksesta tontilla. Suunnitelman tulee täyttää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (157/2017) vaatimukset.

Naapurin huomautukset    

 

Liitteet
Yleiskartta
Asemakuva
Rautalammin kunnan rakennusjärjestys § 22 s. 26
Kaavamääräykset

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan talousrakennuksen (50k-m²) rakentamiseksi, Hankaveden Sirkansaaren rannalla olevalle Katrila RN:o 14:24 tilalle.

Ehdotetun päätöksen perustelut

Sijainti on perusteltu maankäytöllisin perustein. Tontti on kokonaisuutena erittäin voimakasmuotoinen korkeusasemien osalta. Talousrakennuksen sijainnille löytyy asemapiirroksessa esitetty luonteva paikka, jonka takana on nouseva ja ympärillä kolmeen suuntaan laskeva rinne.

Esitetty sijainti palvelee parhaiten käyttöä, eikä aiheuta vähäistä enempää  haittaa ympäristössään verrattuna siihen, että rakennus sijoitetaan saaren korkeimmalle kohdalle.

Talousrakennus sijoitettuna esitetylle rakennuspaikalle, toteuttaa paremmin luonnonmukaisuuden säilymistä yleisesti tarkasteltuna. Rakennuspaikaksi esitetty talousrakennuksen sijainti huomioi parhaiten tontin käyttöä sijoittumalla olevassa olevan saunarakennuksen yhteyteen muodostaen rakennusryhmän.

Uuden rakennuksen rakentaminen on aina ympäristöä rasittava. Rakennusalueen sijainnin tavoitteena on kuitenkin edistää luonnonarvojen säilymistä mahdollisimman paljon, säästää rantakalliota ja luontoa, muotoilemalla rakennusta rinteenmuotojen ohjaamana. Rakennuksen korkeusasemaan, muotoon ja rakennusmateriaaleihin kiinnitetään suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota ja ne saatetaan ympäristön kokonaisuuteen soveltuviksi.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Rakentaminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet     
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §, 173 §

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.