Ympäristölautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelutapa.

RauDno-2020-108

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunta on päättänyt 18.10.2018 43 § kohdassa lähtökohta (liite 1), että tarkemmasta (kiinteistö)rekisterin täydentämisestä, rakennusten luvallisuuden tarkastelusta tai muusta sisällön tarkemmasta selvittämisestä päätetään myöhemmin.

Alla suorat lainaukset Rautalammin kunnan kiinteistörekisteriselvityksen 2017-2020 hankesuunnitelman kohdasta 2.4 Rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelu (liite 2).

 ”Rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelussa huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain kehittyminen sekä rakennusvalvonnan käytäntöjen muuttuminen eri vuosikymmeninä. Lähtökohtaisesti kaikki vuoden 2010 jälkeen rakennetut rakennukset, joissa ei ole ajantasaista rakennuslupaa, tulee luvittaa voimassa olevien maankäyttö- ja rakennuslain / -asetusten, kaavaehtojen sekä kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.”

 ”Tätä vanhempien rakennusten osalta tullaan rakennusten luvanvaraisuus- ja tarve rakennusluvan hakemiseen tarkastelemaan rakennuskohtaisesti vuoteen 2000 saakka. Tätä vanhemmat rakennukset, joiden osalta pystytään luotettavasti toteamaan, että rakentamista ei ole tapahtunut 2000- luvulla, syötetään rakennukset Rautalammin kunnan kiinteistörekisteriin maininnalla ”Tietolähde Kiinteistörekisteritarkastus”, mikäli rakennuksesta ei todeta olevan merkittävää haittaa käyttäjille tai ympäristölleen.”

Rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelutavasta tehdään erillinen päätös kunnan ympäristö-lautakunnassa.

(20.5.2020 korjattu kirjoitusvirhe 201 oikeaksi vuosiluvuksi 2010)

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennusten luvanvaraisuus tarkastellaan Rautalammin kunnan kiinteistörekisteriselvityksen 2017-2020 hankesuunnitelman kohdan 2.4 Rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelu (Liite 2), mukaisesti.

Päätöksen perustelut
Rakennusvalvontaviranomaisen työn selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa selkeät reunaehdot rakennusten luvanvaraisuuden tarkastelulle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.