Ympäristölautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 LISÄPYKÄLÄ: Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoitusten järjestämiseen Etelä-Konneveden jäällä (lisäpykälä)

RauDno-2020-112

Valmistelija

  • Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

Asia

Marko Hämäläinen hakee maastoliikennelain (1719/1995) 30 §:n mukaista lupaa ajoharjoitteluun jääradalla Etelä-Konnevesi -järvelle. (Liite 1)

Toiminta

Jäärata sijaitsee Etelä-Konnevesi -järvellä Pirttisaaren eteläpuolella (liite 2). Toimintaan on Kosken osakaskunnan lupa.

Hakemuksen mukaan rata olisi auki ajoharjoitteluun olosuhteiden salliessa 1.1.-30.4. välisenä aikana viikonloppuisin (pe-su) klo 11-18. Radalla käytettävät ajoneuvot ovat kilpa-ajoneuvoja, henkilöautoja ja moottoripyöriä. Ajoneuvoja on radalla yhtäaikaisesti enintään 6 kpl.

Ajoradalle kulku on hakijan ylläpitämää jäätietä pitkin Kurkilahden pohjukasta (liite 2).  Jäärata sijaitsee hakijan vapaa-ajan asunnon edustalla. Lähin vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole hakijan, sijaitsee n.150m etäisyydellä radasta.

Radan käyttöä valvotaan lukollisella puomilla ja lumiesteillä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Hakijalle myönnetään maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa jääradan ylläpitämiseen ja jäärata-ajoon Etelä-Konneveden jäällä hakemuksen mukaisesti lupapäätöksessä (lite 3) mainituin lupaehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/XX päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Huom! Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseeen merkitään lähettämispäivä.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetty xx.xx.xxxx.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetty xx.xx.xxxx