Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 LISÄPYKÄLÄ: Päätös maa-ainesten ottohakemuksesta koskien tilaa Ojala I 50:4 (lisäpykälä)

RauDno-2021-413

Valmistelija

  • Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

ASIA
Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta.

Luvan hakija 
Kiinteistöyhtymä Laitinen

Maanomistajat
Tila 686-408-50-4 OJALA I on hakijan omistuksessa.

Sijainti
Lupahakemusta koskeva kiinteistö sijaitsee Rautalammin kunnassa Rautalammin kylässä Heimosenkankaalla n. 12km Rautalammin keskustasta Kerkonkoskelle päin. Tarkempi sijainti on osoitettu liitteessä 2.

Hakemuksen vireille tulo
Maa-aineslupahakemus on tullut 23.4.2021.
 

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Ottomisalueen pinta-ala: 1,2 ha
Lähtötilanteessa avoin maisemoimaton vanha ottoalue: 1 ha
Kokonaisottomäärä: 65 000 m3
Vuotuinen ottomäärä: 6 500 m3
Haettu ottamisaika: 10 vuotta

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää Kiinteistöyhtymä Laitiselle maaaineslain 6 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi lupahakemuksen mukaisesti Rautalammin kunnan tilalle Ojala I 686-408-50-4. Maa-ainesten ottamisessa tulee noudattaa liittenä olevan päätöksen mukaisia lupamääräyksiä.

 

Päätös

Airi Heimonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On huomioitava, että ELY-keskus on puoltanut lupaa rajoituksin, joita on noudatettava.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.