Ympäristölautakunta, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Maa-aines ja ympäristölupa, Huuhtlammin kallioalue 686-410-1-31

RauDno-2022-391

Valmistelija

 • Anna Kervola, anna.kervola@konnevesi.fi

Perustelut

ASIA

Päätös maa-aineslain 4§:n ja ympäristönsuojelulain 39§:n mukaisesta lupahakemuksesta. Antti-Sakari Kaipiainen on jättänyt lupahakemukset, joka koskee kalliokiven louhintaa, murskausta ja maa-ainesten ottoa. Lupahakemukset käsitellään maa-aineslain 4a § ja ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä.

Alueen omistaja

Kiinteistön Huuhtlampi 686-410-1-31 omistaa Arvi Kaipiainen / kuolinpesä.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Toiminta sijoittuu Rautalammin kunnan Huuhtlammin kallioalueelle Toholahden kylään tilalle Huuhtlampi 1:13. Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliokiveä, sekä otetaan maa-ainesta. Sijainti on osoitettu karttaliitteessä (liite 4).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-ainesten otto vaatii luvan maa-aineslain 4 §:n mukaan. Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 § ja ympäristönsuojelulain liite 1 taulukko 2 kohta 7c ja 7e (kiven louhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja kiinteä murskaamo ja sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää) vaatii luvan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7§:n mukaan, sekä ympäristönsuojeluasetuksen 2§:n mukaisen kivenlouhimon ja murskaamon. Rautalammin kunnassa tämä viranomainen on ympäristölautakunta.

Toiminnan kuvaus

Toiminta-alue, sisältäen kaikki toiminnot: 7,94 ha
Kokonaisottomäärä: 60 000 m3 ktr
Vuotuinen keskimääräinen ottomäärä: 6 000 m3 ktr
Haettu ottamisaika: 10 vuotta
Syvimmäksi ottotasoksi on esitetty: +116m (N2000). Ottamisjärjestys ja tasot on esitetty ottamissuunnitelmassa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta on tarkastanut Antti-Sakari Kaipiaisen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntää toiminnalle maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun luvan tilalle Huuhtlampi 1:13.Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja liitteenä olevan päätöksen lupamääräysten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Päätösote: hakija, Rautalammin kunnanhallitus ja Pohjois-Savon ELY-keskus/kirjaamo
Asiaote: lausunnon, muistutuksen tai mielipiteen jättäneet

Liitteet


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalitusta vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, valvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen:

           Itä-Suomen hallinto-oikeus

           PL 1744 (Minna Cantinkatu 64)

           70101 KUOPIO

           Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

           Faksinumero: 029 56 42501

           Puhelinnumero:029 56 42500

Muu valitusviranomainen:(vesilain- ja ympäristönsuojelulain asiat)

           Vaasan hallinto-oikeus

           PL 204

           65101 VAASA

           Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780

           Faksi: 029 56 42760

           Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Valitukset voi tehdä myös hallinto- ja ertyistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus2.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaikaa on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessaä tavallista sähköoistä tiedoksiantoa asianosasisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähdävillä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituskirjassa on ilmoitettava

 •  päätös, johon haetaan muutosta
 •  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 •  muutosvaatimuksen perusteet

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valistusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Valituskirjaan on liitettävä:

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
 • todistus siitä päivästä, josta valitusaika on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukiolon päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on lähettevä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakuasiakirjan vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään ja mitä oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383) on tarkistettu. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinlain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.