Ympäristölautakunta, kokous 15.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ympäristökävelyn suorittaminen

RauDno-2023-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan toimesta on viimeksi vuonna 2018 suoritettu ympäristökävely Satakielistentien alueella. Tarkoitus olisi jatkossa järjestää ympäristökävely vuosittain, jolloin voitaisiin tarkastella ympäristön siisteyttä ja määritellä jatkotoimenpiteet mahdollisiin epäkohtiin.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Keskustellaan kokouksessa tarkemmin ympäristökävelyn järjestämisestä.

Päätös

Päätettiin aloittaa selvitys ympäristökävelyn järjestämisestä.

Valmistelija

  • Milla Saarinen, ympäristötarkastaja, milla.saarinen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia             
Ympäristökatselmuksen järjestäminen.

Viite             
Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan kokous 11.5.2023 § 16

Historiaa     
Viimeksi Rautalammilla on toteutettu ympäristökatselmus vuonna 2018. Tuolloin katselmus kohdistui Satakielistentielle. Katselmuksella oli havaittu kahdeksan kohdetta, mitkä edellyttivät jatkotoimenpiteitä. Toimenpidekehotukset ovat liittyneet mm. romuautojen ja muiden tavaroiden/jätteiden varastointiin piha-alueella, metsänhoitotöiden risujen ja oksien raivaamiseen, hulevesiasioihin sekä huonokuntoisiin asuintaloihin.

Vuoden 2023 ympäristökatselmus
Vuonna 2023 ympäristökatselmus esitetään toteutettavaksi liitteenä olevan asiakirjan perustein. Katselmus voitaisiin toteuttaa viikolla 34 tai 35. Hyvä kellonaika katselmuksen suorittamiselle voisi olla klo 12–14 välillä. Katselmus kohdistetaan Rautalammin kirkonkylän taajama-alueelle ja havainnointi suoritetaan jalkaisin. Tarkemmat katuosuudet päätetään ympäristölautakunnan kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Paloniemi, Rakennustarkastaja, laura.paloniemi@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksytä viranhaltijoiden esityksen ympäristökatselmuksen toteutusmallista. Lisäksi päätetään järjestää vuoden 2023 katselmus viikolla xx klo 12–14 välillä Rautalammin kirkonkylän taajama-alueen katuosuuksilla Xxxxx.

Päätös

Päätettiin järjestää ympäristökatselmus perjantaina 25.8.2023 klo 12 alkaen asemakaava-alueella.

Katselmuksesta tiedotetaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen yleisillä tiedotusvälineillä.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan ympäristölautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.