Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee kiinteistöä 686-408-7-46 Salmensuu

RauDno-2023-252

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                    
Poikkeaminen MRL 171§.
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista

Asian vireille tulo               
Hakemus on saapunut 24.2.2023.

Rakennuspaikka                 
686-408-7-46
Kivisalmentie 1870
77700 Rautalampi

Kiinteistön nimi                 
Salmensuu

Pinta-ala                            
18358 m2

Rakennettu kerrosala        
98 k-m2                                                          

Hakija(t)                             
Ari Hantula
Tammiperä 8 A 4
40420 Jyskä

Toimenpide                       
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi.

Kuuleminen                       
Naapurin kuuleminen suoritettu.

Poikkeus                             
Rantaosayleiskaavasta poikkeava rakentaminen.

MRL 171 § (). Poikkeamista haetaan rantaosayleiskaavoitetulle alueelle (RA).

Lisäselvitys                         

Kaavoitus: Alueella on voimassa Etelä-Konneveden rantaosayleiskaava.  Rakennus sijaitsee RA kaavamerkityllä alueella, mikä kaavamäärityksen mukaisesti tarkoittaa loma-asuntoaluetta. Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksikerroksisen loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m².

Toimenpiteen tarkempi sisältö: Kyseessä on loma-asunnon (46 k-m²) käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi. Koska rakennusten määrä rakennuspaikalla ei lisäänny, ei kyseessä ole Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu uuden vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen rantavyöhykkeelle.
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa. 

Tieyhteys: Kivisalmentie 1870, josta ajo kiinteistölle

Vesi- ja jätevesihuolto: Kiesimän vesiosuuskunnan vesi, jätevesikäsittely umpisäiliö ja maasuodattamo

Naapurin huomautukset    
Poikkeamishakemuksesta ei ole huomautettu.

Liitteet
Yleiskartta
Kaavakartta
Asemakuva

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan loma-asunnon (46 k-m²) käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi, Konnevesi-järven rannalla olevalle Salmensuu RN:o 7:46 tilalle.

Ehdotetun päätöksen perustelut
Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.

Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Poikkeamisessa myönnettävä käyttötarkoituksenmuutos ei aiheuta muutosta olemassa olevien rakennusten määrään tai niiden rantaetäisyyteen, eikä käyttötarkoituksenmuutoksen seurauksena rakennuspaikkojen lukumäärä lisäänny.

Rakentaminen ei saa myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakenne-tun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Raken-taminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet     
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §, 173 §

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija,Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.