Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vanhus- ja vammaisneuvoston ja kunnan eri toimialojen yhteistyö 

RauDno-2023-222

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on:

• Edistää kunnan ja eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa sekä edesauttaa vanhusten, vammaisten ja muiden erityisryhmien osallistumista sekä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon

• Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä

• Pyrkiä vaikuttamaan myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin

• Pyrkiä edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä arkielämässä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kutsunut sivistys- ja teknisen toimen edustajat keskustelemaan kanssaan siitä, miten ikäihmisten ja vammaisten osallistumista voitaisiin eri toimialoilla tukea sekä yleisesti että tällä hetkellä ajankohtaisissa hankkeissa. Lisäksi tämän vuoden hyvinvointisuunnitelman yksi painopistealue on vanhusten yksinäisyys.

Kokouksessa olivat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttinen ja tekninen johtaja Ari Lindgren. Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Tiina Laitinen oli estynyt osallistumasta kokoukseen ja hänet kutsutaan seuraavaan tapaamiseen.

Ehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee viranhaltijoiden kanssa neuvoston ja toimialojen yhteistyöstä yleisesti sekä ajankohtaisista hankkeista, ympäristön suunnittelusta sekä kulttuuria ja viestintää koskevista toiveista ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta. Tarkoitus on miettiä myös, miten hyvinvointisuunnitelman painopisteenä olevaa vanhusten yksinäisyyteen voitaisiin lievittää.

Päätös

Tekninen johtaja Ari Lindgren kertoi budjettivarauksesta kirkonkylän ja Kerkonkosken viihtyvyyden parantamiseen (15 000 € vuonna 2023) ja pyysi neuvostolta toiveita tähän. Ikäihmisten asumisen tukemisen kannalta toivottiin esim. peruskorjaussuunnitelmien esittelyä neuvostolle suunnitteluvaiheessa. Toivottiin turvakävelyn toteuttamista (esteettömyys sekä yleiset ja liikuntapaikat huomioiden) yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Kerkonkosken sataman suihkun vanerinen liuska on yksi korjausta vaativa kohde.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Matti Vänttinen kertoi toimialastaan. Hän kertoi hyvinvointikertomuksen painopisteeksi ehdotettavan ikäihmisten yksinäisyyteen tarttumista. Todettiin, että palvelut ovat hyvät, mutta markkinointi on tärkeää, jotta vielä useampi hyödyntäisi niitä. Vammaisille erityisesti suunnattuja tapahtumia ei ole, mutta yleisesti voitiin todeta, että järjestetyt tapahtumat ovat hyviä. Kotiin vietävät kulttuuripalvelut ovat tärkeitä yksinäisyyden ehkäisyä (esim. kirjaston kotiin vietävät palvelut). Näistä olisi tärkeä saada tietoa ikäihmisille. Eri sukupolvia yhdistävät tapahtumat (päättyneen Mestarit- ja Kisällit -hankkeen tavoin) olisivat erittäin toivottuja. EU:n rahoittama Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua ja siihen liittyvä RRP- Arjen ilo -hanke luo toiminta- ja palvelumalleja kohderyhmänään yksinäiset ikäihmiset (yhteisöluotsi). Mansikka ry:llä on uusi hanke toiminnan katveeseen jääneille. Vanhustenviikko yksi mahdollisuus tiedottaa palveluista. Mestarit ja kisällit -hankkeen kokeilut kannattaa ottaa käyttöön. Ideointiin, että ilmainen asiointitaksi toteutettaisiin Vanhustenviikolla yli 75-vuotiaille kyliltä ja tarjottaisiin kirkonkylällä viikkoon liittyen infoa palveluista.   


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)