Tilapäinen valiokunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valiokunnan työskentelytavat ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

RauDno-2022-221

Perustelut

”Tilapäisen valiokunnan työskentely ja asiakirjat 

Työskentelynsä aluksi valiokunnan on syytä koota kaikki se aineisto, joka asiassa on kertynyt. Huomionarvoista on myös, että tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. Tilapäinen valiokunta on julkisuuslain 4.1 §:n 4 kohdassa tarkoitettu kunnallinen viranomainen, ja sen laatimiin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Valiokunnan pöytäkirjat tulevat julkisiksi, kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Yksittäinen toimielimen jäsen tai varajäsen on asianosaisen asemassa. Asianosaisen tiedonsaantioikeus ulottuu muihinkin kuin julkisiin asiakirjoihin, jos ne voivat vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Valiokunnan sisäiset valmistelumuistiinpanot ja sähköpostivaihto eivät lähtökohtaisesti ole viranomaisen asiakirjoja, ellei niitä liitetä pöytäkirjoihin tai arkistoida.”


”Asianosaisen kuuleminen luottamuksen menettämisen syistä

Erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksen syistä ja erottamisvaatimuksesta. Myös toimielimen varajäseniä tulee kuulla. Kuulemisen suorittaa asian valmistelusta vastaava tilapäinen valiokunta. Asianosaisen kuuleminen hallintomenettelyssä perustuu hallintolain 34 §:ään, jonka mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Koska asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi ratkaisun kannalta merkityksellisistä vaatimuksista ja selvityksistä, valiokunnan on tarkoituksenmukaista järjestää kuuleminen siinä vaiheessa, kun ratkaisun perusteeksi tarvittavat selvitykset on saatu. 

Vaatimuksena asiassa on lähinnä valtuutettujen tekemä aloite tai kunnanhallituksen esitys toimielimen erottamisesta. Selvityksiä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun, ovat lähinnä valiokunnan kokoama
aineisto, josta on tarkoituksenmukaista laatia erillinen muistio. Hallintolain 34 §:n ilmenevässä tarkoituksessa tilapäinen valiokunta antaa tiedoksi valmistelemansa muistion liitteineen. Muistio on valmistelun ja päätöksenteon pohjana.

Hallintolain 33 ja 36 §:n mukaan asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Määräajan on oltava asian laatuun nähden riittävä. Asianosaiselle on
samalla ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Hallintolain 37 §:n mukaan viranomainen voi asianosaisen pyynnöstä varata tilaisuuden asian selvittämiseksi tarpeellisten
tietojen suulliseen esittämiseen. Suullinen kuuleminen on siis viranomaisen harkinnassa. 

Kuntalain 35.3 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. Lähtökohtana on, että kunnanhallitukselle varataan tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta asianosaisten kuulemisen jälkeen, ennen asian viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli kysymys on kunnanhallituksen erottamisesta, Kuntaliiton tulkinta on, että kunnanhallitukselta lausunnon pyytäminen erikseen toimielimenä kuntalain 35 §:n mukaisesti ei ole tarpeen: kunnanhallitus on
asiassa esteellinen, ja kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä on jo kuultu asianosaisina.”

Ehdotus

x

Päätös

Pyydetään Aluehallintoviranomaiselta elokuusta 2021 alkaen Rautalammin kunnasta tehdyt ilmoitukset koskien työsuojeluun liittyviä asioita.

Pyydetään työsuojelupäällikkö kuultavaksi 12.5.2022 klo 14:45 alkaen. Ohjeistetaan työsuojelupäällikköä kertomaan kunnan työsuojeluprosessista ja sen toteutumisesta ko. tapauksessa. Lisäksi pyydetään ottamaan mukaan asiaan liittyvät asiakirjat ja muistiinpanot sekä tieto asian vireillepanopäivästä.

 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)