Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Oikaisuvaatimus kirkonkylän osayleiskaavan laadinnasta

RauDno-2024-299

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistön Harjoranta 21:203 omistaja Hannu Hakkarainen on jättänyt oikaisuvaatimuksen 28.8.2018 hyväksytystä Kirkonkylän osayleiskaavasta omistamansa kiinteistön kohdalta.

Alla omistajan jättämä oikaisuvaatimus:

Vaadin yleiskaavaan rakennuspaikan tilalle Harjoranta 21:203. Rautalammin keskustan yleiskaavaprosessin aikana poistettu rakennuspaikka tulee palauttaa. Kaavaprosessissa on tapahtunut virhe. 

Pohjois-Savon maanmittaustoimiston toimitusinsinööri Heikki Peltokorpi on lohkonut Kinnulan tilalta Rn:o 21:123 tilat Harjoranta 21:203, Atikranta 21:204 ja Kinnula 21:205, rekisteröinti 18.12.21995. Rautalammin ympäristölautakunta on antanut myönteisen päätöksen rakennuspaikkojen muodostamiselle sekä Harjorannan että Atikrannan kiinteistöille.

Yleiskaavan nähtävillä olleissa luonnoksessa ja ehdotuksessa oli rakennuspaikka merkitty sekä Harjoranta että Atikranta tiloille. Kaavaan on laadittu useampi ehdotus, viimeisimmässä ei ole ollut enää rakennuspaikkaa Harjoranta tilalla. Rakennuspaikan poistamisesta koituu minulle lisäksi myös taloudellista haittaa. Kunta ei saisi näin menetellä tontin omistajia kohtaan.

Minulla ei ole ollut mahdollista tehdä muistutusta / antaa lausuntoa viimeisimmästä kaavaehdotuksesta, koska muutoksesta ei ole minua maanomistajana tiedotettu. Minun olisi kuulunut saada kirje asiasta. Onko muutoksen jälkeen kaavaehdotus asetettu uudelleen nähtäville?

Vaadin asian pikaista uudelleen käsittelyä ja rakennuspaikan palauttamista mitä kohteliaimmin."

 

Luonnosvaiheessa (1. vaihe) kaavakuulutus on lähtenyt kirjeitse kaikille kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.

Ehdotusvaiheessa (2. vaihe) kaava oli kolme (3) eri kertaa nähtävillä. Kaavakuulutukset ovat olleet nähtävillä kunnan virallisilla ilmoituskanavilla (kunnanviraston ilmoitustaululla ja internet, Sisä-Savon lehti), ehdotusvaiheessa ei lähtenyt tiedotetta ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitaan:

"6 § Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen."

Maankäyttö ja rakennusasetuksessa mainitaan:

"19 § Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Jos yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n 1 momentissa tai 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjaamaan rakentamista, yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa."

 

Hyväksytyssä osayleiskaavan selostuksessa mainitaan mm. seuraavasti: "Yhtenä keskeisenä tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että ranta-alueilla rakennusluvat voidaan myöntää suoraan vahvistetun osayleiskaavan pohjalta." 

Eli, maankäyttö- ja rakennusasetus (maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävä) määrää tiedottamaan kirjallisella ilmoituksella ulkopaikkakuntalaisille joita ko. asia koskee.

Asiaa koskeva rakennuspaikan poisto (rakennuspaikkoja poistui yhteensä ko. alueelta 2 kpl) johtui ELY- keskuksen lausunnosta jossa se toteaa että "ELY-keskus katsoo, ettei yleiskaavaa ole sen huomattavan lievän muuntomallin ja korkean mitoituksen johdosta laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 73 ja 39 §:n vaa­timukset täyttävällä tavalla eikä mitoituksesta johtuen ranta-alueille ole esimerkiksi pystytty jättämään riittävästi rakentamisesta vapaata aluetta." 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

Painopistealueet: Joustava työ ja asuminen, Elinvoima ja hyvinvointi.

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Asian hankaluuden takia järjestetään neuvottelu oikaisuvaatimuksen laatijan, kunnan edustajan, kaavoittajakonsultin ja ELY- keskuksen alueidenkäytön asiantuntijan kesken. Kunta kutsuu koolle.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä.

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)