Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kunnan omistamien ranta-alue kaistaleiden myynti

RauDno-2024-301

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnalla on omistuksessaan Äijäveden ja Pitkälahden rannoilla puistokaistaleita.

Kaistaleet sijoittavat siten että, yksityisten omistamat kiinteistöt eivät täten uloitu rantaan (vesijättöön) asti.

Äijäveden kaistaleella kulkee kunnan vesihuollon siirtoviemäri, joka jäisi rantakaistalekiinteistölle rasitteeksi.

Mahdollistamalla rajanaapurina oleville kiinteistön omistajille, hankkia kunnalta itselleen lisämaaksi rantakaistaletta, on heillä siten paremmat mahdollisuudet rakentaa omalle maalle esim. rantasauna lähemmäksi rantaa ja ostajien itse hankkima vesijättömaa, parantaa mahdollisuutta esim. rannan parantamiseen / ruoppaamiseen.

Mahdollisen vesijätön lunastaminen jää kiinteistön omistajalle, ei kunnalle.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

Painopistealueet: Joustava työ ja asuminen, Elinvoima ja hyvinvointi.

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Kunnan Kilpilammenrannan tonttien hinta on 5 €/m2 ja kuivan maan tonttien 2.5 €/m2. Hinnat tonteille, joihin saa rakentaa.

Rantakaistale on kaavoitettu puistoalueeksi ja Vihta Paavontien päässä oleva alue on venesatama alue.

Kaava ei muutu, vaikka kaistale lunastetaan puistoalueelta (pl. venesatama jos halutaan rakentaa).

 

Päätösehdotus on että, kunta on valmis myymään rantakaistaleelta lisämaata sitä haluaville hintaan 3 €/ m2 + lohkomis- ja toimituskustannukset.

Päätös

Maiju Haataja jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Päätettiin hyväksyä ehdotuspäätös.

 

Kimmo Karvinen esitti hinnaksi 5 €/m2, esitystä ei kannatettu.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.