Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Toholahden Yrjö Kaijärventien ja Teollisuustien asfaltointitarjous.

RauDno-2022-318

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Toholahden teollisuusalueen parantamiseen liittyen olemme pyytäneet asfaltointi tarjoukset Skanska Asfaltilta, Peab Asfaltilta, GRK Road:lta sekä Asfalttikalliolta.

Kaikki neljä myös lähettivät tarjouksen. Lähettäjistä kolme tarjosi pyytämillämme tiedoilla ja tarjoajista yhdellä tarjous ei ollut vertailukelpoinen materiaalien suhteen muihin tarjoajiin ollen huomattavasti halvempi.

Asiaa tiedusteltiin tarjoajalta ja saatiin tarjouksen mukaiset materiaalit sekä hinnat.

Työ oli määritelty suoritettavaksi viikkojen 25-30 aikana, mutta asiasta voidaan tarvittaessa keskustella.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa valittavaksi halvimman tarjouksen antajaa, joka on Asfalttikallio tarjouksella 29 370€ (Alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Asian uudelleen käsittelyyn ottaminen oikaisuvaatimuksen vuoksi ja prosessin läpikäynti, onko asiaan liittyen mahdollisesti jäänyt jotain korjattavaa.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Urakkakilpailutuksessa ei ole mitään poikkeavaa urakkahinnan pysyessä alle kansallisen kilpailuttamisen 150 000€ rajan. Asiassa on noussut esille puhelinkeskusteluissa, että tarjous on annettu "kuten ennenkin on Rautalammille tarjottu", mutta teknisestä johtajasta vanhoihin toimintatapoihin ei pidä uutta tarjousta tehtäessä nojata, jo pelkästään projektin erilaisuuden vuoksi, aikaisempiin asfaltointeihin verrattuna.

Urakan sisältö tulee urakoitsijan selvittää mikäli ei ole siitä täysin varma ja toisaalta on muutenkin hyvä tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä, jolloin tulee mahdolliset epäselvyydet hoidettua. On olemassa tarjouspyynnön mukainen tarjous ja sillä pääsee mukaan vertailuun, muussa tapauksessa tarjouksen pyytäjällä on mahdollisuus jättää vääränlainen tarjous huomioimatta. Markkinaoikeus on todennut päätöksessään (129/19), että tarjouksen tekijän vastuulla on, että määräaikaan mennessä jätetty tarjous on sisällöltään oikea ja tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Tilaajalla ei ole velvoitetta urakan sisältöä urakoitsijalle selvittää muulla kuin tarjouspyynnöllä, paitsi jos sitä erikseen pyydetään ja sekin hyvissä ajoin ennen tarjouksen jätön määräaikaa. Hyvissä ajoin tehtävät kyselyt antavat tarvittaessa myös muille tarjoajille aikaa reagoida mahdollisiin selvennyksiin.

Oikaisupyynnön tehneellä yrityksellä on asfaltoinin sivuillaan valmis pohja, jota tarjousta pyydettäessä täytetään, kyseisessä pohjassa ei ole mahdollisuutta lisätä pdf-tiedostoa. Tästäkin syystä tarjoajan täytyisi olla hereillä ja pyytää itse lisätietoja kirjallisesti tarjouksen pyytäjältä.

Oikaisupyynnössä viitataan Hankintayksikön ( jälj. tarjouksen pyytäjä) julkaisemaan tarjouspyyntöön, joka on ollut epäselvä ettei sen perusteella ole ollut mahdollisuutta tehdä yhteismitallista tarjousta. Tässä täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tarjouksen tekoon liittyvä pohja tarjotaan tarjoavan urakoitsijan verkkosivuilla ja kaikki kentät tarjousta pyydettäessä on täytetty. Tämä on yksi syy, miksi tarjouksen antajan olisi pitänyt olla ajoissa yhteydessä tarjouksen pyytäjään ja selvittää olisiko ollut mahdollista saada kirjallinen dokumentti, josta tarjouksen tekemiseen tarvittavat yksityiskohdat olisi käynyt selville. Edellä mainittujen lisäksi tarjouksen pyytäjä ei ole rastittanut pohjatöitä haluttujen tarjousten tuotteista, joka tarjouksen antajan sivuilta löytyvästä pohjasta olisi mahdollista valita, vaan ainoastaan asfaltin.

Tarjouksen antaja on puhelimitse 1.6.2022 ilmoittanut Ab ja Abk massojen hinnat, kun niitä on heiltä pyydetty ja samassa yhteydessä hintoja pyydettäessä on tarjouksen pyytäjä ilmoittanut ettei pohjien tekeminen kuulu tarjoukseen. Tästä syystä ihmetystä herättää, mihin oikaisupyyntökin perustuu, että miten voi asfalttikerrosten ab ja abk massojen hintaan sisältyä silti vielä myös pohjien tekoon liittyviä kustannuksia, vaikka pohjatyöt ovat eriteltynä puutteellisessakin tarjouksessa ja on kysytty hintoja ainoastaan Ab sekä Abk kerroksille.

Tekninen johtaja esittää ettei oikaisupyynnölle ole perusteita, mikä vuoksi ei aiheuta muutoksia aikaisempaan teknisen lautakunnan päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea päätöstä kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle.

Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä tietyissä tapauksissa eräät viranomaiset. Valittajana voi olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, joka on osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen tarjouskilpailuun on estynyt hankintayksiköstä johtuvasta syystä. Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle, elleivät he ole asianosaisia.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tai sähköisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Se, että hankintayksikkö ja hankintayksikön valitsema tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen, ei estä määräajassa tehdyn valituksen käsittelyä.

Valittajan on ennen valituksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa allekirjoittaa hankintasopimusta, jos hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.

Valitusviranomainen

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

puhelinvaihde: 029 56 43300

sähköposti: markkinaoikeu(at)oikeus.fi (sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Kun turvapostia välitetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön ja liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on. Ohjeet turvapostin lähettämiseen https://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/yhteiset/BuRvzfd69/turvapostin_lahettaminen_kayttoohje_asiakkaille_FI.pdf Asiakaspalvelunumero on 050 406 1132 (palvelee virka-aikana klo 8.00-16.15).

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen sisältö

Valittajan tulee esittää valituksessaan vaatimuksensa asiassa ja yksilöidä se hankintapäätös, johon vaatimukset kohdistuvat. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:ssä on säädetty seuraamuksista, joita markkinaoikeus voi määrätä virheellisen hankintamenettelyn vuoksi.

Valittajan tulee esittää perustelut esittämilleen vaatimuksille eli selvittää, millä tavoin hankintamenettely on valittajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Mikäli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valittajan tulee ilmoittaa vaatimansa hyvitysmaksun määrä.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli sellainen on. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa

Ellei valitusta jätetä suoraan tutkimatta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa vastine valitukseen.

Mikäli asian käsittely ja asiassa annettava ratkaisu voi vaikuttaa hankintayksikön valitseman tarjoajan asemaan, markkinaoikeus varaa kyseiselle tarjoajalle tilaisuuden antaa lausunto valituksesta.

Kun hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle vastineensa ja hankintayksikön valitsema tarjoaja mahdollisen lausuntonsa, markkinaoikeus pääsääntöisesti varaa valittajalle tilaisuuden antaa vastaselitys vastineesta ja lausunnosta, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta asian ratkaisemisen kannalta.

Menettely markkinaoikeudessa on julkisia hankintoja koskevissa asioissa pääsääntöisesti kirjallista. Markkinaoikeus voi järjestää suullisen käsittelyn, mikäli asian selvittäminen sitä edellyttää.

Markkinaoikeuden päätös ja muutoksenhaku

Markkinaoikeus antaa kirjallisen päätöksensä asianosaisille tiedoksi joko postitse saantitodistuksin, sähköisesti tai asianosainen voi noutaa päätöksen markkinaoikeuden kansliasta.

Asianosainen saa hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt seuraamusmaksun. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markkinaoikeus on määrännyt 154 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä, tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä voidaan panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla. Hankintapäätös, jota koskevan valituksen markkinaoikeus on hylännyt, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeuden käsitellessä julkista hankintaa koskevaa asiaa mahdollisten oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan hallintolainkäyttölain oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä, ei kuitenkaan hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momenttia.

Hallintolainkäyttölain mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asianosaisena voidaan pitää myös päätöksen tehnyttä hallintoviranomaista. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Mikäli voittanut osapuoli saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan, ei hävinnyttä velvoiteta suorittamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Käsittelyn julkisuus

Julkista hankintaa koskevien asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia. (381/2007)

Käsittely on pääsääntöisesti julkinen. Mikäli asianosainen katsoo markkinaoikeudelle toimittamaansa oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin sisältyvän lain mukaan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, asianosaisen tulee merkitä tämä selkeästi oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin. Valittajan tulisi merkitä jo valitukseensa tai sen liitteisiin selkeästi kohdat, joita valittaja pitää liikesalaisuuksina.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.