Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2022

§ 54 Toholahden Yrjö Kaijärventien ja Teollisuustien asfaltointitarjous.

RauDno-2022-318

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Toholahden teollisuusalueen parantamiseen liittyen olemme pyytäneet asfaltointi tarjoukset Skanska Asfaltilta, Peab Asfaltilta, GRK Road:lta sekä Asfalttikalliolta.

Kaikki neljä myös lähettivät tarjouksen. Lähettäjistä kolme tarjosi pyytämillämme tiedoilla ja tarjoajista yhdellä tarjous ei ollut vertailukelpoinen materiaalien suhteen muihin tarjoajiin ollen huomattavasti halvempi.

Asiaa tiedusteltiin tarjoajalta ja saatiin tarjouksen mukaiset materiaalit sekä hinnat.

Työ oli määritelty suoritettavaksi viikkojen 25-30 aikana, mutta asiasta voidaan tarvittaessa keskustella.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa valittavaksi halvimman tarjouksen antajaa, joka on Asfalttikallio tarjouksella 29 370€ (Alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin teknisen johtajan ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Perustelut

Asian uudelleen käsittelyyn ottaminen oikaisuvaatimuksen vuoksi ja prosessin läpikäynti, onko asiaan liittyen mahdollisesti jäänyt jotain korjattavaa.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Martiskainen, tekninen johtaja, janne.martiskainen@rautalampi.fi

Urakkakilpailutuksessa ei ole mitään poikkeavaa urakkahinnan pysyessä alle kansallisen kilpailuttamisen 150 000€ rajan. Asiassa on noussut esille puhelinkeskusteluissa, että tarjous on annettu "kuten ennenkin on Rautalammille tarjottu", mutta teknisestä johtajasta vanhoihin toimintatapoihin ei pidä uutta tarjousta tehtäessä nojata, jo pelkästään projektin erilaisuuden vuoksi, aikaisempiin asfaltointeihin verrattuna.

Urakan sisältö tulee urakoitsijan selvittää mikäli ei ole siitä täysin varma ja toisaalta on muutenkin hyvä tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä, jolloin tulee mahdolliset epäselvyydet hoidettua. On olemassa tarjouspyynnön mukainen tarjous ja sillä pääsee mukaan vertailuun, muussa tapauksessa tarjouksen pyytäjällä on mahdollisuus jättää vääränlainen tarjous huomioimatta. Markkinaoikeus on todennut päätöksessään (129/19), että tarjouksen tekijän vastuulla on, että määräaikaan mennessä jätetty tarjous on sisällöltään oikea ja tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Tilaajalla ei ole velvoitetta urakan sisältöä urakoitsijalle selvittää muulla kuin tarjouspyynnöllä, paitsi jos sitä erikseen pyydetään ja sekin hyvissä ajoin ennen tarjouksen jätön määräaikaa. Hyvissä ajoin tehtävät kyselyt antavat tarvittaessa myös muille tarjoajille aikaa reagoida mahdollisiin selvennyksiin.

Oikaisupyynnön tehneellä yrityksellä on asfaltoinin sivuillaan valmis pohja, jota tarjousta pyydettäessä täytetään, kyseisessä pohjassa ei ole mahdollisuutta lisätä pdf-tiedostoa. Tästäkin syystä tarjoajan täytyisi olla hereillä ja pyytää itse lisätietoja kirjallisesti tarjouksen pyytäjältä.

Oikaisupyynnössä viitataan Hankintayksikön ( jälj. tarjouksen pyytäjä) julkaisemaan tarjouspyyntöön, joka on ollut epäselvä ettei sen perusteella ole ollut mahdollisuutta tehdä yhteismitallista tarjousta. Tässä täytyy kiinnittää huomiota siihen, että tarjouksen tekoon liittyvä pohja tarjotaan tarjoavan urakoitsijan verkkosivuilla ja kaikki kentät tarjousta pyydettäessä on täytetty. Tämä on yksi syy, miksi tarjouksen antajan olisi pitänyt olla ajoissa yhteydessä tarjouksen pyytäjään ja selvittää olisiko ollut mahdollista saada kirjallinen dokumentti, josta tarjouksen tekemiseen tarvittavat yksityiskohdat olisi käynyt selville. Edellä mainittujen lisäksi tarjouksen pyytäjä ei ole rastittanut pohjatöitä haluttujen tarjousten tuotteista, joka tarjouksen antajan sivuilta löytyvästä pohjasta olisi mahdollista valita, vaan ainoastaan asfaltin.

Tarjouksen antaja on puhelimitse 1.6.2022 ilmoittanut Ab ja Abk massojen hinnat, kun niitä on heiltä pyydetty ja samassa yhteydessä hintoja pyydettäessä on tarjouksen pyytäjä ilmoittanut ettei pohjien tekeminen kuulu tarjoukseen. Tästä syystä ihmetystä herättää, mihin oikaisupyyntökin perustuu, että miten voi asfalttikerrosten ab ja abk massojen hintaan sisältyä silti vielä myös pohjien tekoon liittyviä kustannuksia, vaikka pohjatyöt ovat eriteltynä puutteellisessakin tarjouksessa ja on kysytty hintoja ainoastaan Ab sekä Abk kerroksille.

Tekninen johtaja esittää ettei oikaisupyynnölle ole perusteita, mikä vuoksi ei aiheuta muutoksia aikaisempaan teknisen lautakunnan päätökseen.