Tekninen lautakunta, kokous 22.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Aurausten kilpailutus

RauDno-2021-746

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt konetyötarjouksia kaavateiden auraukseen, polanteiden poistoon, hiekoitukseen sekä lumen kuljetukseen tarkoitetulle kalustolle kolmen vuoden ajaksi ( + optiovuosi). Tarjouspyynnöt lähetettiin kymmenelle (10) urakoitsijalle. Tarjouksia saatiin kahdeksalta (8) urakoitsijalta. 

Tarjousten avauspöytäkirja ja tarjoukset liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tarkentuu kokouksessa..

Päätös

Hiekoitukseen, polanteen poistoon ja lumen ajoon valittiin:

-Kuorma-autoilija Hannu Hyvönen (Rautalammin kirkonkylän alueet).

-Maanrakennus Jari Hämäläinen (Kerkonkoski).

Aurausurakoitsijoiksi valittiin:

-Kiinteistöhuolto Haukka Oy (piha-alueet, Kuutinharju/ Kokkovuori ja lyhyet kadunpätkät tarjouksen mukaan).

-Autohuolto MIskala Oy (Äijäniementie, Herranpolku, Lassilanpolku).

-Pasi Mäkelä (Toholahti ja Latsinmäki tarjouksen mukaan).

-Tmi Arto Jämsinen (Nikolauksentie ja asematalon takapiha. Tarjoajan kanssa neuvotellaan myös muista alueista).

-Tmi Pauli Markkanen (Kerkonkosken vuokratalojen pihatiet ja Vallihaudantie kunnan pumppaamolle saakka).

-Elias Vauhkonen (Kerkonkosken koulun piha ja jalkakäytävä, Repolantie satamalle asti).

Tarjoajien kanssa käydään läpi aurausalueet sopimuksen teon yhteydessä, jotta alueet olisivat urakoitsijoita ajatellen logistisesti järkeviä.

 

 

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan päätökseen 2.12.2021 § 78 on tullut oikaisuvaatimus koskien Kerkonkosken taajama-alueen aurauksia. Oikaisuvaatimuksen johdosta Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjoukset Kerkonkosken aurausalueista. Tarjous on pyydetty kertahinnasta koko aurausalueesta ja tuntihinta lisätöitä varten.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Elias Vauhkosen, 70 €/aurauskerta, Kerkonkosken aurausurakoitsijaksi.

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Lautakunnalle on esitetty selvitys hyväksytystä tarjouksesta.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.