Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus § 209, lausunto YVA-tarveharkintapyyntö (lisäpykälä)

RauDno-2022-475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan kunnanhallituksessa tehty päätös koskien YVA:n tarpeellisuutta Tervalamminvuoren tuulivoimahankkeesta on tehty täysin oikeaan tietoon perustuen. Harmillisesti kyseisen päätöksenteon liitteeksi oli tullut myös vuosien takaisia, aikaisemman tuulivoimahankkeen asiakirjoja ja selvityksiä. Niitä ei kuitenkaan käytetty päätöksenteon pohjana ja kokouksessa todettiin asiakirjojen tarpeettomuus kyseisen pykälän liitetiedostona. Lisäksi kokouksessa käytiin pitkähkö asian esittelypuheenvuoro sekä mittava keskustelu aiheesta. Keskustelun aikana tuli esille kaikki asian päättämiseen tarvittava informaatio.

Yhteenvetona lyhyesti vielä seuraava:  YVA menettelyllä ja kunnan kaavoitusmenettelyllä tässä tapauksessa erona on vain se, että YVA:ssa järjestetään laajempi kuuleminen ja kestää useita vuosia kauemmin. Kunnan kaavamenettelyssä kuullaan niitä, joita asia koskee eli kuntalaisia ja rajanaapureita. Melu- ja välkeselvitykset, ympäristöselvitykset, muinaismuistot, muuttolinnut ja kaikki muutkin selvitykset tehdään molemmissa menettelyissä täysin samalla tarkkuudella. Lisäksi ELY-keskuksen käyttämän ohjeistuksen mukaan, YVA menettelyä suositellaan yli 45 MW n tuulipuistoille  tai tuulipuistoille, jotka yritetään tehdä esimerkiksi luonnonsuojelualueille tms erityisille paikoille.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimukseen on annettu asiaa selventävä vastaus. Lisäksi päätös, johon oikaisua hae­taan, koskee vain asian val­mis­telua.

Päätös

Heikki Pietikäinen esitti, että kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja asia palautetaan valmisteluun YVA-menettelyn osalta ja kuntalaisille järjestetään keskustelutilaisuus. Tuomo Hänninen, Anne Karhunen ja Sinikka Korhonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään.

Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Heikki Pietikäisen esitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Tuulikki Tiihanoff, PäivI Heikkinen ja Matti Kärkkäinen.

Heikki Pietikäisen esitystä kannattivat  Tuomo Hänninen, Anna Karhunen, Sinikka Korhonen ja Heikki Pietikäinen

Puheenjohtaja totesi, että Heikki Pietikäisen esitys, oli tullut päätökseksi äänin 4-3.

 

 

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli YVA-tarveharkintapyyntöä kokouksessaan 10.10.2022 / §230. YVA-lausunto palautettiin uuteen valmisteluun. Lisäksi päätettiin, että kuntalaisille järjestetään aiheesta keskustelutilaisuus.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiantuntijalta saadun tiedon mukaan varsinkin tuulivoimahankkeiden kohdalla vaadittavat selvitykset ovat samat kuin kaavoissa, mutta tietysti myös joitain eroja on. Nyt kysessä olevan kokoluokan tuulivoimahankkeelta edellytetään ns. tuulivoimaosayleiskaavaa, jonka on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslaissa ( MRL) yleiskaavalle säädetyt yleisvaatimukset ( 39 § ) ja lisäksi myös tuulivoimakaavan eritysivaatimukset ( 77 b §). Kaavan selvityksissä ja kuulemisia koskevat vaatimukset määräytyvät puolestaan maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen ( MRA ) perusteella. YVA-selostuksen tarkat sisältövaatimukset käyvät ilmi YVA-asetuksen 4 § :stä. Menettely on kuvattu YVA-lain 3. luvussa.

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat Suonenjoen puolen asukkaat ja maanomistajat koko siltä alueelta, jolle hankkeen merkittävien vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan. Lisäksi mm. Suonenjoen kaupunki tulisi kaavoituksen yhteydessä kuulla.

Kaavassa prosessin vetovastuu on kunnalla. YVA:ssa prosessin vetämisestä vastaa yleensä ELY-keskus. Tosin nykyisin laki mahdollistaa kaavan ja YVA:n toteuttamisen ns. yhteismenettelyssäkin, jossa käytännössä tehdään molempien lakien mukaiset selvitykset yhdessä ja samassa prosessissa. Vetovastuu yhteismenettelyssä ( esim. kuulemisten käytännön toteutus) on kunnalla. ELY-keskus puolestaan valvoo YVA-lain vaatimusten noudattamista sekä antaa hankkeesta YVA-lain mukaiset viranomaislausunnot. Näitä yhteismenettelyjä onkin viime vuosina toteutettu varsin paljon nimenomaan sellaisissa suuremmissa tuulivoimahankkeissa, jotka edellyttävät sekä kaavaa että YVT:ta.

ELY-keskuksen asiantuntijan mielestä olennainen huomio Tervalamminvuoren hankkeessa onkin se, että hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Tämän lisäksi hankkeeseen voi kuitenkin tulla sovellettavaksi myös YVA-menettely.  Se tarvitaanko YVT:ta vai ei, ratkaistaan yksinomaan YVA-laissa säädetyillä kriteereillä. Hankkeeseen ei automaattisesti YVA:ta sovelleta, koska se jää YVA-laissa säädetyn kokorajan alle ( YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeisiin aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia). Tätä pienempäänkin hankkeeseen menettelyä kuitenkin sovelletaan, jos siitä – myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen – aiheutuu hankeluettelohankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätettäessä arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa on edellä mainitun lisäksi otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Tarkemmin päätöksenteon perustana olevista tekijöistä on säädetty YVA-lain liitteessä 2. Päätöksenteossa on aina kyse kokonaisharkinnasta.

Tervalamminvuoren hankkeessa YVA-päätöksenteko on tullut vireille hankkeesta vastaavan omasta aloitteesta. He siis haluavat etukäteisesti tietää, voitaisiinko hankkeessa edetä kaavoituksella vai tarvitaanko myös YVA:a nuo edellä mainitut harkintakriteerit huomioiden.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa lupaviranomaiselle lausunnon: mahdollinen YVA -arviointi tulisi tehdä tuulivoimaosayleiskaavan yhteydessä.

Päätös

Heikki Pietikäinen ehdotti, että YVA tehdään ja että se tehdään yhteistoimintamenettelyssä kaavoituksen yhteydessä. Tuomo Hänninen, Sinikka Korhonen ja Tuulikki Tiihanoff kannattivat esitystä.

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Solarwind Finland Oy on 1.7.2022 tiedustellut toimivaltaisen viranomaisen näkemystä ( Pohjois-Savon ELY- keskus) YVA-menettelyn soveltamistarpeesta Rautalammin Tervalamminvuoren tuulivoimahankkeessa.

ELY-keskus ilmoitti hankkeesta vastaavalle (Solarwind Oy) 19.7.2022, että mikäli tämä haluaa muutetusta hankkeesta uuden YVA-päätöksen, on päätöspyyntöä täydennettävä ainakin uusille voimakorkeuksille päivitetyillä melu- ja
välkevarjostusmallinnuksilla sekä arviolla voimaloiden näkyvyydestä lähi- ja kaukomaisemassa. Hankkeesta vastaava toimitti ELY-keskukselle pyydettyjä lisätietoja 29.8.2022 ja 5.9.2022.

Ennen uuden YVA-päätöksen tekemistä ELY-keskus varasi Rautalammin kunnalle, Suonenjoen kaupungille ja Pohjois-Savon liitolle mahdollisuuden esittää oman näkemyksensä YVA-menettelyn tarpeesta ja/tai päätöksenteossa huomioon otettavista seikoista. Kaikki osapuolet puolsivat YVA- menettelyä.

ELY- keskuksen 29.12.2022 tekemässään päätöksessä, ELY- keskus päätti ettei YVA- menettelyä tarvita.

ELY- keskuksen tekemä päätös liitteenä.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Tervalamminvuoren tuulivoimahanketta lähdetään edistämään ilman YVA- menettelyä. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle että hyväksytään kaavoitussopimus sekä aloitetaan kaavoitusprosessi, ja samalla valtuutetaan kunnanjohtaja allekirjoittamaan kaavoitussopimus.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus. 

Maiju Haataja jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)