Tekninen lautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen läpikäynti teknisen toimen osalta (lisäpykälä)

RauDno-2021-627

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan arvioinut teknisen toimen toimintaa vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa:

 Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kiinteistöjen huoltoon ja kuntoon on kiinnitetty huomiota, ja tarkastuslautakunta näkee
hyvänä uudistuksena sähköiset huoltokirjat, joiden avulla kiinteistöjen kuntoon vaikuttavia seikkoja voidaan seurata ajantasaisemmin ja dokumentoidusti.

Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan suosituksesta ottanut yhdeksi tavoitteeksi tonttien myyntimäärän. Tilikaudella 2020 myyntiin toimintakertomuksen mukaan yksi tontti. Tarkastuslautakunta
esittää, että tekninen lautakunta arvioi, onko myyntitoimenpiteet, kuten tonttien markkinointi, riittävää. Arvioinnissa on huomioitava myynnin nettotulos eli lisääntyvät markkinointikustannukset eivät saa syödä
lisätuloa kokonaan. Tarkastuslautakunta esittää myös, että kunta arvioi, onko tekninen osasto oikea toimielin vastaamaan tonttimyynnistä vai tulisiko tämä siirtää jonkin toisen toimielimen alaisuuteen.
Kunnan teknisen toimen organisaatio on pieni ja tämän vuoksi haavoittuvainen.

Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että sillä on riittävät resurssit teknisen toimen hoitamiseen. Kunnalla on teknisessä toimessa yhteistyötä lähikuntien, erityisesti Konneveden kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta pitää tätä tärkeänä ja suosittelee, että tekninen toimi kartoittaa edelleen yhteistyötoimintamuotoja lähialueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tonttimarkkinoinnin sopivan paremmin tällä hetkellä jollekin toiselle toimialalle. Teknisen puolen resurssit eivät tällä hetkellä riitä ideoimaan sekä toteuttamaan tehokkaita keinoja tonttien myyntiin vaan teknisen osaston pääpaino on olemassa olevan palvelutason ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. 

Lisäksi teknisen osaston resurssien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kiinteistömestarin jäädessä tammikuussa osa-aikaisesti eläkkeelle ja ennen pitkää lopullisesti pois Rautalammin kunnan palveluksesta. Myös henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssien ja tehtäväkuvien tarkastelua. Tekninen lautakunta keskustelee kokouksessa asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)