Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisen tarkastuksen päätös

RauDno-2021-22

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukaista valvontaa alettiin toteuttaa 1.1.2020. Ohjelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen valvonnan periaatteet ja vuosittaiset painopisteet. Tavoitteena on luoda yhdenmukaiset varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toimintamallit sekä selkeyttää valvontaviranomaisten rooleja.

Valvontaohjelman lähtökohtana on, että valvontaviranomaiset toteuttavat ensisijaisesti ennakoivaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Ohjelman toteutusta tuetaan järjestämällä erilaisia alueellisia tilaisuuksia ja ohjauskäyntejä. Monipuolisella ohjauksella ja neuvonnalla varmistetaan lainmukainen ja laadukas varhaiskasvatus sekä vähennetään epäkohtailmoituksia.

Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 varhaiskasvatuksen valvonnan kohteena oli erityisesti henkilöstömitoitus. Henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan seuraamalla päiväkodin henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Vuosina 2021 ja 2022 varhaiskasvatuksen valvonnassa painotetaan päiväkotien ryhmäkokojen toteutumista ja henkilöstön kelpoisuusvaatimusten noudattamista.

Aluehallintovirasto on tarkastanut Rautalammin kunnan henkilöstömitoituksen kuntaan tehdyn kyselyn avulla. Kysely on lähetetty kuntaan 9.12.2020. Varhaiskasvatusjohtaja on vastannut kyselyyn 14.12.2020. Aluehallintoviraston 17.12.2020 pyytämään lisäselvitykseen varhaiskasvatusjohtaja on vastannut 21.12.2020. Kyselyllä on selvitetty päiväkotien henkilöstön määrää suhteessa lasten lukumäärään. Aluehallinto on lisäksi ilmoittanut tekevänsä ennalta ilmoittamattomia ja ilmoitettavia tarkastuskäyntejä alueellisen tilanteen mukaan vuosina 2021 ja 2022. 

Aluehallintovirasto ei löytänyt huomautettavaa Rautalammin kunnan varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömitoituksesta eikä selvitys näin ollen anna aihetta muihin toimenpiteisiin. 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä Aluehallintoviraston tekemän valvontaohjelman mukaisen tarkastusselvityksen tietoon saatetuksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta päättää merkitä Aluehallintoviraston tekemän valvontaohjelman mukaisen tarkastusselvityksen tietoon saatetuksi.