Rakennuttamisjaosto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kuutinharjun hakelämpövoimala, hakekontin hankintapäätös

Rau-2019-66

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia 150 kW:n tehoisen hakelämpökontin toimittamisesta. Tarjouspyyntö on ollut HILMA:ssa 12.11. – 25.11.2018 välisenä aikana.

Tarjousta pyydettiin teholtaan 150 kW:n hakelämpövoimalasta. Tarjoukseen tuli lisäksi sisältyä mm. öljykattila (varavoima), savupiiput molemmille kattiloille ja etäkäyttömahdollisuus.

Tarjoukset saatiin kolmelta yritykseltä: Hankkija Oy (Veljekset Ala-Talkkari Oy), Ariterm Oy ja Biofire Oy.

Hankkija Oy:n (Veljekset Ala-Talkkari Oy:n voimala) tarjous täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hakelämpökontin hinta työmaalle toimitettuna on 92.343,55 €.

Ariterm Oy:n tarjous täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hakelämpökontin hinta työmaalle toimitettuna on 137.500 €.

Biofire Oy:n tarjousta ei voida huomioida, koska tarjous tuli myöhässä.

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita Kuutinharjun hakelämpövoimalan toimittajaksi Hankkija Oy:n (Veljekset Ala-Talkkari Oy:n voimala), hintaan 92.343,55 €.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea päätöstä kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle.

Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä tietyissä tapauksissa eräät viranomaiset. Valittajana voi olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, joka on osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen tarjouskilpailuun on estynyt hankintayksiköstä johtuvasta syystä. Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle, elleivät he ole asianosaisia.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tai sähköisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Se, että hankintayksikkö ja hankintayksikön valitsema tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen, ei estä määräajassa tehdyn valituksen käsittelyä.

Valittajan on ennen valituksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa allekirjoittaa hankintasopimusta, jos hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.

Valitusviranomainen

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

puhelinvaihde: 029 56 43300

sähköposti: markkinaoikeu(at)oikeus.fi (sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Kun turvapostia välitetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön ja liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on. Ohjeet turvapostin lähettämiseen https://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/yhteiset/BuRvzfd69/turvapostin_lahettaminen_kayttoohje_asiakkaille_FI.pdf Asiakaspalvelunumero on 050 406 1132 (palvelee virka-aikana klo 8.00-16.15).

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen sisältö

Valittajan tulee esittää valituksessaan vaatimuksensa asiassa ja yksilöidä se hankintapäätös, johon vaatimukset kohdistuvat. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:ssä on säädetty seuraamuksista, joita markkinaoikeus voi määrätä virheellisen hankintamenettelyn vuoksi.

Valittajan tulee esittää perustelut esittämilleen vaatimuksille eli selvittää, millä tavoin hankintamenettely on valittajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Mikäli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valittajan tulee ilmoittaa vaatimansa hyvitysmaksun määrä.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mikäli sellainen on. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa

Ellei valitusta jätetä suoraan tutkimatta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa vastine valitukseen.

Mikäli asian käsittely ja asiassa annettava ratkaisu voi vaikuttaa hankintayksikön valitseman tarjoajan asemaan, markkinaoikeus varaa kyseiselle tarjoajalle tilaisuuden antaa lausunto valituksesta.

Kun hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle vastineensa ja hankintayksikön valitsema tarjoaja mahdollisen lausuntonsa, markkinaoikeus pääsääntöisesti varaa valittajalle tilaisuuden antaa vastaselitys vastineesta ja lausunnosta, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta asian ratkaisemisen kannalta.

Menettely markkinaoikeudessa on julkisia hankintoja koskevissa asioissa pääsääntöisesti kirjallista. Markkinaoikeus voi järjestää suullisen käsittelyn, mikäli asian selvittäminen sitä edellyttää.

Markkinaoikeuden päätös ja muutoksenhaku

Markkinaoikeus antaa kirjallisen päätöksensä asianosaisille tiedoksi joko postitse saantitodistuksin, sähköisesti tai asianosainen voi noutaa päätöksen markkinaoikeuden kansliasta.

Asianosainen saa hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt seuraamusmaksun. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markkinaoikeus on määrännyt 154 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä, tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä voidaan panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla. Hankintapäätös, jota koskevan valituksen markkinaoikeus on hylännyt, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeuden käsitellessä julkista hankintaa koskevaa asiaa mahdollisten oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan hallintolainkäyttölain oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä, ei kuitenkaan hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momenttia.

Hallintolainkäyttölain mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asianosaisena voidaan pitää myös päätöksen tehnyttä hallintoviranomaista. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Mikäli voittanut osapuoli saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan, ei hävinnyttä velvoiteta suorittamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Käsittelyn julkisuus

Julkista hankintaa koskevien asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia. (381/2007)

Käsittely on pääsääntöisesti julkinen. Mikäli asianosainen katsoo markkinaoikeudelle toimittamaansa oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin sisältyvän lain mukaan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, asianosaisen tulee merkitä tämä selkeästi oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin. Valittajan tulisi merkitä jo valitukseensa tai sen liitteisiin selkeästi kohdat, joita valittaja pitää liikesalaisuuksina.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.