Rakennuttamisjaosto, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 134). Hallintosäännön §:n 135 mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin, että pykälän 33 aikana puheenjohtajana toimii Sami Räsänen.