Rakennuttamisjaosto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Septitankin tyhjennyslaitteisto

Rau-2019-431

Valmistelija

  • Riikka Karjalainen, projektipäällikkö, riikka.karjalainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Kierinniemen sataman septitankkien tyhjennyslaitteistosta. Tarjouspyyntöaineisto lähetettiin kahdelle (2) sähköpostitse 14.5.2019. Tarjoukset pyydettiin jättämään 22.5.2019 klo 12 mennessä. Lisäksi tarjouspyyntö toimitettiin Hetemark Oy:lle 22.5.2019 ja heitä pyydettiin toimittamaan tarjous 26.5.2019 mennessä.

Tarjoukset saatiin kahdelta (2). Pellos Marin Oy:n tarjous oli 10.197,00 € (alv 0 %) ja Navikulma Oy:n tarjous 7.830,00 € (alv 0 %).

Navikulma Oy:n tarjoaman kalvopumpun imuteho on pienempi kuin tarjouspyynnössä oli määritetty. Tarjoajan mukaan heidän tarjoamansa pumpun imuteho on Kierinniemen kohteeseen riittävä eikä se vaurioita veneiden septitankkeja, kuten suurempi tehoinen pumppu tekee helposti. Navikulma Oy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen tilauksen tekoa.

Pellos Marin Oy:n voidaan katsoa laiminlyöneen verojen maksun. Verovelkatodistuksen 20.5.2019 mukaan heillä on erääntyneitä veroja ja niihin liittyviä maksuja 40.681,66 euroa. Tarjous hylätään tällä perusteella.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita septitankin tyhjennyslaitteiston toimittajaksi Navikulma Oy:n hintaan 7.830,00 € (alv 0 %).

 

Päätös

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.