Rakennuttamisjaosto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Matti Lohen koulun liikuntasalin peruskorjaus, kiipeilyseinän hankinta (lisäpykälä)

Rau-2019-440

Valmistelija

  • Riikka Karjalainen, projektipäällikkö, riikka.karjalainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Matti Lohen koulun liikuntasaliin sijoitettavasta kiipeilyseinästä. Tarjouspyyntöaineisto lähetettiin kuudelle (6) sähköpostitse 8.5.2019. Tarjoukset pyydettiin jättämään 22.5.2019 klo 12 mennessä.

Tarjousta pyydettiin neljästä eri tyylisestä kiipeilyseinästä ja lisäksi tarjoajat saivat itse ehdottaa mielestään kohteeseen parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa.

Tarjoukset saatiin neljältä (4) yritykseltä: Kerko Group Oy, Easy Access Oy, RS Parks Oy ja Park Expert. Easy Access Oy:n tarjous saapui päivän myöhässä, mutta se käsiteltiin normaalisti, koska viivästys johtui tilaajasta. Tarjoajan tarjouspyynnöstä esittämiin lisäkysymyksiin vastattiin vielä laskenta-ajan päätyttyä.

Tarjotuista vaihtoehdoista päätettiin valita vaihtoehto 1 eli suora profiilinen, 3 metriä korkea ja noin 10 metriä leveä kiipeilyseinä.

Saadut tarjoukset vaihtoehto 1:

Kerko Group Oy                                                             8 800 €, ei sis. patjoja

Easy Access Oy                                                               Ei tarjonnut tätä vaihtoehtoa

RS Parks Oy                                                                    10 000 €, sis. patjat, rahdin yms.

Park Expert                                                                     10 000 €, sis. patjat. Ei sisällä rahtia, arvio 1200-1500 €.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita toimittajaksi RS Parks Oy:n hintaan 10.000,00 € (alv 0 %). Kiipeilyseinän koko ja ominaisuudet suunnitellaan tarkemmin RS Parks Oy:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.