Rakennuttamisjaosto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Kaavateiden korjaus valuasfaltilla, urakoitsijan valinta (lisäpykälä)

Rau-2019-438

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kaavateiden pitkittäis- ja poikittaishalkeamia on aiempina vuosina korjattu kuumennetulla kumibitumilla. Korjauksiin on vuosittain käytetty rahaa noin 3000 – 8000 euroa. Rautalammin kunnan kaavatiet ovat paikoin niin huonokuntoisia, että halkeamien korjaus ei enää ole riittävä toimenpide. Tämän vuoksi tekninen osasto on pyytänyt tarjousta VM-Asfaltti Oy:ltä kunnan kaavateiden korjauksesta valuasfaltilla. Tarkoituksena olisi selvittää, olisiko jatkossa syytä käyttää osa halkeamien korjauksiin varatusta määrärahasta valuasfaltti-korjauksiin.

 Valuafaltoinnissa vanhan asfaltin päälle levitetään uusi asfalttikerros. Uusi pinta liimaa vanhan rikkoutuneen asfaltin ja näin kantavuus paranee. Ehjän pinnan myötä tien kuivatus paranee. Samoin kuoppien syntyminen estetään, koska vanha asfaltti ei pääse irtoamaan. Valuasfaltin etuna verrattuna kuumabitumisaumaukseen on muun muassa korjauksen pidempi käyttöikä, tieturvallisuus (halkeamat vaarallisia pyöräilijöille ja moottoripyörille, kuopat saadaan korjattua) ja se, että vanhan päällysteen kantavuutta voidaan hyödyntää.

VM-Asfaltti Oy on tarjonnut 0,9 metriä leveää ja 425 metriä pitkää valuasfalttikorjausta Rautalammin kunnan kaavateille hintaan 8.000 euroa

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää käyttää osan kaavateiden korjauksiin varatusta määrärahasta valuasfalttikorjauksiin ja hyväksyä VM-Asfaltti Oy:n tarjouksen.

Päätös

Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.