Rakennuttamisjaosto, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 LISÄPYKÄLÄ: Anna-Reetan Luontopäiväkodin (työnimi) arkkitehtisuunnittelijan valinta (lisäpykälä)

RauDno-2020-79

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Anna-Reetan Luontopäiväkodin (työnimi) luonnossuunnittelu on valmis. Seuraavaksi tarvitaan pääpiirustukset.

Luonnosvaiheen suunnitelmat suunnitteli Arkitupa Oy / Wim Havinga. Luonnossuunnitteluun osallistui kunnahallituksen nimeämä suunnittelutyöryhmä. Suunnittelutyöryhmä oli Arkitupa Oy / Wim Havingan toteuttamiin luonnossuunnitelmiin tyytyväinen. Suunnittelutyöryhmän mukaan luonnoksissa pystyttiin hyvin huomioimaan lasten tarpeet (mm. turvalliset liikennejärjestelyt, luonnonvalon käyttö rakennuksessa, leikkipihojen sijainnit). Lisäksi suunnitelmissa pystyttiin kustannustehokkaalla tavalla varautumaan mahdolliseen muuhun käyttötarkoitukseen, koska osan rakennuksesta on pienillä kustannuksilla eriyttämään muusta rakennuksesta. Työryhmän mielestä suunniteltu rakennus myös istui hyvin olevaan koulumiljööseen.

Arkitupa Oy antanut tarjouksen Anna-Reetan Luontopäiväkodin (työnimi) arkkitehtisuunnittelusta. Tarjous sisältää arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK12 - kohdat ja pääsuunnittelijan tehtäväluettelon PS12 - kohdat. Tarjouksen kokonaishinta oli 24.800 €. Tarjouksen pohjalta on pidetty neuvottelu. Neuvottelun tuloksena tarjousta on hieman muutettu ja hinta on muuttunut siten, että kokonaishinta on 23.600 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää valita Anna-Reetan Luontopäiväkodin (työnimi) arkkitehtisuunnittelijaksi ja pääsuunnittelijaksi Arkitupa Oy / Wim Havinga.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.

Käsitellyt asiat