Rakennuttamisjaosto, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusinta

RauDno-2020-50

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvirastossa on talvella ja keväällä 2019 selvitetty iv- laitteissa mahdollisesti olevia kuitulähteitä. Selvityksissä havaittiin, että kunnanviraston Rautakunnon puoleiseen päätyyn johtavat ilmanvaihtokanavat ovat kuitulähteitä. Kyseiset kanavat ovat rakenteellisesti hankalassa paikassa, joten ne joudutaan poistamaan käytöstä. Tällöin joudutaan hankkimaan ja asentamaan uusi iv- kone, joka palvelee kunnanviraston Rautakunnon puoleista päätyä.

Verticon Oy / Niko Solehmainen on tehnyt suunnitelmat iv-koneen ja kanavien uusimisesta.

Tekninen osasto on pyytänyt neljältä (4) yritykseltä tarjoukset koneen ja kanavien uusimisesta. Tarjouksen jätti kaksi yritystä: Pieksämäen Peltityö Oy ja SPT Oy. Edullisimman tarjouksen teki SPT Oy, 25.180,00 €.

Näiden kustannusten lisäksi rakennuttajan pitää varautua sähkö- ja rakennustöihin. Sähkö- ja rakennustöihin arvioidaan menevän 5.000 €.

Rakennustarkastaja Arttu Matilainen on varmistanut tarjoajilta, että heidän tarjouksensa ovat edelleen voimassa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Rakennuttamisjaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että valitaan kunnanviraston iv-koneen ja kanavien toimittajaksi SPT Oy:n.

Päätös

Antti Tuppura poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Sihteerinä tämän pykälän aikana oli Arttu Matilainen.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan tekninen lautakunta
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.