Perusturvalautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Perusturvan käyttösuunnitelma

RauDno-2021-125

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

Rautalammin kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat tehneet perusturvalautakunnan esittämään vuoden 2021 talousarvioon seuraavat muutokset:

Summa € Tili Kustannuspaikka Nimi
       
50 000 5020 3711 Vammaisten palveluasuminen
50 000 5020 3750 Vammaisten laitoshoito
250 000 5020 3910 KYS
50 000 5020 3900 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
200 4061 3050 Perusturvalautakunta  
40 4061 3090 Vanhus- ja vammaisneuvosto
60 4062 3050 Perusturvalautakunta 
400 300     Yhteensä

 

Säästö tulisi ottaa huomioon muutoksena vuoden 2021 käyttötaloussuunnitelmassa. Rautalammin kunta on 3.2.2021 käynyt neuvottelun Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän johtavan lääkärin ja hallintopäällikön kanssa. Johtava lääkäri, joka asemansa johdosta on kunnan johtava terveydenhuollon viranomainen, on todennut, ettei terveydenhuollossa ole tehtävissä mitään sellaisia rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, joilla 300t€ säästöt olisi mahdollista käyttötaloussuunnitelmassa huomioida. Tältä osin talousarvio on laadittu alijäämäiseksi.

Vammaispalveluiden osalta talousarvion kustannukset liittyvät pitkäaikaisiin lakisääteisesti velvoittaviin palveluihin, jota ei voida äkillisesti lakkauttaa. Säästöjä ei siten voida viedä taloussuunnitelmaan. Tältä osin talousarvio on laadittu alijäämäiseksi.

Ennakoimattomat tapahtumat saattavat tuottaa ennakoimattomia kustannussäästöjä, mutta niitä ei voida talousarviossa huomioida. Tällaisia ovat esimerkiksi Covid-19 aiheuttamien kustannusten jääminen oletettua pienemmäksi. 

Sekä terveydenhuollon että Vaalijalan kuntayhtymien kustannuskehityksen hillitsemiseksi tehtävät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset voidaan pyrkiä toteuttamaan pitkäjänteisellä kehittämistyöllä, joilla suoritehintoja voidaan muuttaa. Varsinaisiin suoritteisiin, joita käyttötaloussuunnitelmassa viitataan voidaan vaikuttaa hyvin pitkällä aikavälillä parantamalla väestön hyvinvointia ja terveyttä monipuolisilla toimenpiteillä.

Toimielimien osalta kustannussäästöt on viety talousarvioon. Käyttötaloussuunnitelmaan niillä ei ole sinänsä vaikutusta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta toteaa, ettei sen 21.10.2020 §67 esittämään käyttötaloussuunnitelmaan ole tehtävissä muutoksia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)