Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet

RauDno-2019-767

Valmistelija

  • Anne Haukka, Kotihoidon vastaava, anne.haukka@rautalampi.fi

Perustelut

Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta (2.12.2005/937). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palveluina voidaan antaa kotihoitoa, päivätoimintaa, lyhytaikaista palveluasumista tai muita yksilöllisesti suunniteltatavia palveluita. Tuki sovitetaan yhteen muiden palvelujen kanssa.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5§:ssä . Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96§:n tarkoitetulla tavalla.

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 2,05 %  1.1.2020 alkaen. Alin hoitopalkkio on siten 408,10 € ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio on 816,20 € kuukaudessa.

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2020 alkaen myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitajasopimukseen.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4a §:n perusteella  toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden korotus tehdään 1.1.2020 alkaen myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)